ethno

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                    ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                                                     (ως προς την συμπλήρωση 2 θεμάτων)

                                                                                                                                                                                 Άνω Λιόσια 15-9-2017
                                                                                                                                                                                 Αριθ. Πρωτ. : 47386

                                                                                                                   ΠΡΟΣ
                                                                                                                   Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                   Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

    Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 21-09-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 24 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :
1. Διεύρυνση Εκτελεστικής Επιτροπής με εκλογή δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών που προέρχονται από την μειοψηφία για την συγκρότηση της όταν επιλαμβάνεται θεμάτων πειθαρχικού χαρακτήρα (παρ. 4 του άρθρου 45 του Ν. 3979/2011).
2. Συμμετοχή του Δήμου Φυλής στην «Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
3. Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Φυλής με την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής Α.Ε. για την σύνδεση του Κολυμβητηρίου Άνω Λιοσίων Δήμου Φυλής με το δίκτυο διανομής Φυσικού Αερίου.
4. Παραχώρηση χώρου στο Δημοτικό Χώρο του Κολυμβητηρίου για την εγκατάσταση του σταθμού διανομής φυσικού αερίου.
5. Επικαιροποίηση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης για τον Σχολικό Εκφοβισμό που εγκρίθηκε με την υπ’αριθ. 194/12 απόφαση Δ.Σ., με τροποποίηση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης.
6. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
7. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους, λόγω προβλημάτων υγείας.
8. Επιστροφή χρημάτων ποσού 270,71 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντων από τον Αντωνίου Αναστάσιο του Δημητρίου, λόγω εφαρμογής του Ν. 4483/2017.
9. Τροποποίηση της αρ. 293/16 απόφασης Δ.Σ. περί ανάληψης υποχρεώσεων ρεύματος & ύδρευσης για το ακίνητο που ο Δήμος έχει στην υψηλή κυριότητά του με παρακράτηση της επικαρπίας από την Ελένη – Νιόβη Γουναλάκη, ως προς την συμπλήρωση του λογαριασμού της σταθερής τηλεφωνικής γραμμής.
10. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη.
11. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παράγραφος 13 του Β.Δ/τος 17/5-15-06-1959.
12. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄του Ν. 3463/06.
13. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Τρύφωνα Χλέτσου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της υπ΄αριθμ 242/17 απόφασης Ο.Ε.
14. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φυλής και της Μαρίας Ζαχαροπούλου μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της υπ΄αριθμ 244/17 απόφασης Ο.Ε.
15. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για υπόθεση που της ανατέθηκαν με την αρ. 203/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
16. Ψήφιση πίστωσης για εκδήλωση των ΚΑΠΗ Άνω Λιοσίων & Ζεφυρίου για τον εορτασμό της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ (1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ).
17. Ψήφιση πίστωσης για έκτακτη οικονομική ενίσχυση.
18. Ψήφιση πίστωσης για τoν εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου 2017.
19. Ψήφιση πίστωσης για εορταστικές εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2017 Δήμου Φυλής.
20. Αποδοχή Γ΄ Τακτικής Κατανομής ποσού 97.830,00 € έτους 2017, για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Φυλής, σύμφωνα με την υπ’ριθ. 29236/4-9-2017 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.
21. 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.
22. Κυκλοφοριακή παρέμβαση σε οδούς κάθετες επί της οδού Μεσογείων στην Π.Ε. Δροσούπολη, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
23. Τοπική κυκλοφοριακή παρέμβαση επί των οδών Παπαγιαννοπούλου και Κωνσταντάρα, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
24. Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα και Σύναψη Νέας Σύμβασης για τις εργασίες : «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ» (Α.Μ. 90/14).
25. Έγκριση της υπ’αριθμ. 271/2016 μελέτης που αφορά την Αναγκαιότητα και Σκοπιμότητα για την Διενέργεια Διαγωνισμού Σύναψης Συμφωνίας Πλαίσιο (άρθρο 39 του ν. 4412/16) με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Α.Μ. 271/2016 συνολικού προϋπολογισμού 496.000,00 € με ΦΠΑ (Περιλαμβανομένης της τυχόν άσκησης δικαιώματος προαίρεσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016).
26. Eπανυποβολή της υπ.αρ. 172/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην απευθείας αγορά εδαφικής έκτασης 273 τμ. ιδιοκτησίας Καρούτσου Αγγελικής στα ΟΤ 140-14 της Δημοτικής Ενότητας Ζεφυρίου του Δήμου Φυλής, λόγω έλλειψης απαιτούμενης πλειοψηφίας.
27. Αγορά εδαφικής έκτασης 179,75 τ.μ. ιδιοκτησίας Χαλδαίου Ζωής στην Π.Ε. Πανόραμα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
28. Αγορά εδαφικής έκτασης 270,83 τ.μ. ιδιοκτησίας Ζήση Ασπασίας στην Π.Ε. Ζωφριά ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
29. Καταβολή αποζημίωσης Σοφουλάκη Δημητρίου από βλάβη Αγωγού ΄Υδρευσης.
30. Αγορά εδαφικής έκτασης 520,42 τ.μ. ιδιοκτησίας Λιόση Πέτρου της Δημοτικής Ενότητας Φυλής.
31. Aνταλλαγή ακινήτου Δήμου Φυλής στο ΟΤ 646 της Π.Ε. Αγ. Ιωάννη Άνω Λιοσίων & Σαμπάνη Παναγιώτη στο ΟΤ 440 της Π.Ε. Αγ. Γεωργίου Άνω Λιοσίων.
32. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 354Α».
                                                                                                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                                                                                                     ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ethnosimo elladas 01

                       

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                                         ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
                                                                                                                                                                            (Ως προς την προσθήκη ενός θέματος)

                                                                                                                                                                                             Άνω Λιόσια 25-8-2017
                                                                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 43417

 

                                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                                        Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                                        Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

      Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών   Δραστηριοτήτων   «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ»,  στις 30-8-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 22 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα :

1. Λήψη απόφασης για παραίτηση ή μη από ασκηθείσες Εφέσεις του Δήμου Φυλής, κατά έξι αποφάσεων του Ειρηνοδικείου & του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μετά από παραπομπή του θέματος από την Ο.Ε. λόγω σπουδαιότητας δυνάμει της αρ. 245/2017 απόφασής της.
2. Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φυλής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εκπόνηση εφαρμοσμένου ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΩΝ ΥΔΡΟ-ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», προϋπολογισμού 15.990,00 €.
3. Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου και της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής, για την συμμετοχή του Δήμου μας στον εορτασμό της 74ης Επετείου Απελευθέρωσης της Μεγίστης από 12-9-2017 έως 14-9-2017, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Αδελφοποίησης – Υιοθεσίας των Δήμων Φυλής & Μεγίστης από 6-6-1996.
4. Επικύρωση του υπ’αριθμ. 3/14-7-2017 πρακτικού της Φορολογικής Επιτροπής που αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.
5. Έγκριση αιτήματος του συλλόγου ιδιοκτητών και ενοικιαστών Βιοτεχνικού Πάρκου Άνω Λιοσίων με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», για την τοποθέτηση πινακίδων επί του κρασπέδου εντός του χώρου του ΒΙΟΠΑ.
6. Έγκριση αιτήματος του συλλόγου ιδιοκτητών και ενοικιαστών Βιοτεχνικού Πάρκου Άνω Λιοσίων με την επωνυμία «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», για την τοποθέτηση καμερών επί του κρασπέδου εντός του χώρου του ΒΙΟΠΑ.
7. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή - λογιστή με τον αναπληρωτή του, για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων οικονομικών έτους 2015.
8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
9. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο Δ’ του Ν. 3463/06.
10. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Βερούτη Ευαγγελία, για τις υποθέσεις που της ανατέθηκαν με την αρ. 211/2017 απόφαση Ο.Ε.
11. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
12. Αποδοχή ποσού 107.238,90 € που αφορά Τακτική Επιχορήγηση για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’αριθμ. 2320/11-7-2017 απόφασης Υπουργείου Εσωτερικών.
13. Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 88.331,20 € στην Πρωτοβάθμια Ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φυλής, για την αντιμετώπιση των αναγκών συντήρησης για την βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των Δημοτικών και Νηπιαγωγείων του Δήμου Φυλής ενόψει της καινούργιας σχολικής χρονιάς 2017-2018.
14. Τροποποίηση της αρ. 179/2017 απόφασης Δ.Σ. περί αγοράς ιδιοκτησίας Μπρέμπου Αθηνάς και Μπρέμπου Σπυρίδωνα στο ΟΤ ΚΧ 116Α και ΚΦ 116Β (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής, ως προς το τίμημα.
15. Αγορά ιδιοκτησίας Λιόση Μαρίας συζ. Λέκκα Κων/νου στο ΟΤ ΚΧ 116Α & ΚΦ116Β (Βρεφονηπιακός Σταθμός Ολοκληρωμένης Φροντίδας) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής.
16. Επικύρωση της αρ. 100/2017 απόφασης Δ.Σ του ν.π.δ.δ «Παιδικοί Σταθμοί Άνω Λιοσίων» περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
17. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την Διενέργεια Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ» ΑΜ 146/2017 Τ.Υ. προϋπολογισμού 199.994,64 € (συμπ/νου ΦΠΑ).
                                                                                                                                                                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                                        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 24-07-2017
                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 40014

 

                                                                                                             ΠΡΟΣ
                                                                                                        Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                        Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                        Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 28-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για να συζητήσουμε στην με αρ. 20 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Καθορισμός αμοιβής στην πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κα Παπαδήμα Ελένη-Αναστασία, για υποθέσεις που της ανατέθηκαν με τις αρ. 167/2017 & 168/2017 αποφάσεις Ο.Ε.
2. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την διενέργεια Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την εκτέλεση εργασιών πρόληψης και αποκατάστασης μικροζημιών από έκτακτες περιστάσεις ή θεομηνία» Α.Μ. 50/2017, προϋπολογισμού 300.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
3. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας για την διενέργεια Ανοιχτού Διαγωνισμού για την «Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων και Υπηρεσιών προς τους Ωφελούμενους του ΤΕΒΑ της Κ.Σ. Δυτικής Αττικής» στο πλαίσιο της Πράξης : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» - Κ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5000145, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» (ΕΠ ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020. Α.Μ. 5Κ/2017, προϋπολογισμού 162.298,24 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
4. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Φυλής, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι.Ν. ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΦΥΛΗΣ (ΧΑΣΙΑ)» συνολικού προϋπολογισμού 480.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
5. Επικύρωση της αρ. 70/2017 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ζεφυρίου περί έγκρισης 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους 2017.
                                                                                                                                                Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                                   ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

                                                                                                                                                        ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                    (ως προς την συμπλήρωση 10 θεμάτων,
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                   ενόψει της θερινής περιόδου,
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                                                 προκειμένου να μην παρακωλύεται
                                                                                                                                                                                                         η λειτουργία των υπηρεσιών)

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            Άνω Λιόσια 10-07-2017
                                                                                                                                                                            Αριθ. Πρωτ. : 37514

 

                                                                                                           ΠΡΟΣ
                                                                                                   Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                  Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

 

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 14-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 19 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 2017–2018 ΑΜ 3/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 1.438.552,28 € συμπ/νου ΦΠΑ (13% & 24%).
2. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
3. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 30/17 απόφαση Ο.Ε.
4. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ.104/17 απόφαση Ο.Ε.
5.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 113/17 απόφαση Ο.Ε.
6.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 130/17 απόφαση Ο.Ε.
7.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 142/17 απόφαση Ο.Ε.
8.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 143/17 απόφαση Ο.Ε.
9.Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Καμηλαράκη Βασίλειο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 175/17 απόφαση Ο.Ε.
10. Έγκριση αμοιβών του δικηγόρου-νομικού συμβούλου της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ.
11. Έγκριση καταβολής ποσού προς την εκκαθάριση της ΔΕΡΑΛ για την εξόφληση προσωρινώς εκτελεστής δικαστικής απόφασης προς την Κουμπούρη Ελένη.
12. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.575.505,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
13. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2015 μελέτης με τίτλο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116 Β, ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
14. Τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης σε Βρεφ/κούς και Παιδικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
15. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων και προσωρινών οδικών εμποδίων περιμετρικά της Πλατείας Ηρώων στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
16. Κυκλοφοριακή τοπική παρέμβαση επί της οδού Βυζαντίου και στη συμβολή αυτής με τη Λ. Φυλής στα ανατολικά και με την Περιφερειακή Αιγάλεω στα Δυτικά, που βρίσκεται στην Π.Ε. Άγιος Ιωάννης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
17. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης - μηκοτομής επί της οδού Μπαλή.
18. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης - μηκοτομής επί των οδών Κυρίλλου και πάροδος Βυζαντίου.
19. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου για υπαίθριο σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 2279 στην Ζωφριά Ι.
20. Επικύρωση της 133/17 απόφασης Δ.Σ του ν.π.δ.δ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φυλής ‘‘ΠΑΡΝΗΘΑ’’» περί της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
21. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους δημότες μας.
22. Με την υπ’ αριθ. 38/2017 Απόφαση της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής παραχωρεί δωρεάν στο Δήμο Φυλής ένα οικόπεδο εμβαδού 231,25 τμ. που βρίσκεται στα Άνω Λιόσια και συγκεκριμένα στο ΟΤ 921 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλης που ορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7 στο από το Μάρτιο του 2017 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Αθανασίου Τουλούπα και το Πιστοποιητικό Κτηματογραφούμενου Ακίνητου (Εθνικό Κτηματολόγιο).
23. Διαγραφή για την διαγραφή συνολικού ποσού 684,97 ευρώ για τέλη ύδρευσης από το 1ο τριμ. του 2006 έως και το Δο τρίμηνο του 2014 από τους βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους στο όνομα ΚΑΒΑΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ.
24. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΡΑΛΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ με κτημ. αρ.102425 στο Ο.Τ 947, της Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
25. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑΣ, ΒΕΛΙΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, ΒΕΛΗΣΣΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ με κτημ. αρ.092116 στο Ο.Τ 1010, της Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
26. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΚΕΛΑΪΔΗ-ΑΓΓΕΛΗ ΙΓΝΑΤΙΑΣ και ΑΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ με κτημ. αρ.412814 στο Ο.Τ 1159, της Π.Ε ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
27. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΣΟΥΦΛΕΡΟΥ ΕΛΕΝΗΣ με κτημ. αρ. 032811 στο Ο.Τ 381, της Π.Ε ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
28. Πώληση προσκυρωτέου τμήματος στην ιδιοκτησία ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ με κτημ. αρ.061518 στο Ο.Τ 451, της Π.Ε ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
29. Αγορά ιδιοκτησίας κληρονόμων ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΣΕΒΑ στο Ο.Τ ΚΧ 213(ΠΛΑΤΕΙΑ) στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής.
30. Λήψη απόφασης για την έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΘΗ και λοιπών δικαιούχων Δημοτικής Ενότητας Φυλής του Δήμου Φυλής για το συνολικό ποσό των 178.000,00€.
                                                                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                               ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                                                         Άνω Λιόσια 10-07-2017
                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ. : 37514

                                                                                                        ΠΡΟΣ
                                                                                                 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                 Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 14-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 19 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:
1. Έγκριση αναγκαιότητας και σκοπιμότητας διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» 2017–2018 ΑΜ 3/2017 (Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ) προϋπολογισμού 1.438.552,28 € συμπ/νου ΦΠΑ (13% & 24%).
2. Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.
3. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 30/17 απόφαση Ο.Ε.
4. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ.104/17 απόφαση Ο.Ε.
5. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 113/17 απόφαση Ο.Ε.
6. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 130/17 απόφαση Ο.Ε.
7. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 142/17 απόφαση Ο.Ε.
8. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 143/17 απόφαση Ο.Ε.
9. Καθορισμός αμοιβής στον πληρεξούσιο δικηγόρο Αθηνών κ. Καμηλαράκη Βασίλειο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ. 175/17 απόφαση Ο.Ε.
10. Έγκριση αμοιβών του δικηγόρου-νομικού συμβούλου της υπό εκκαθάριση Δ.Ε.Ρ.Α.Λ.
11. Έγκριση καταβολής ποσού προς την εκκαθάριση της ΔΕΡΑΛ για την εξόφληση προσωρινώς εκτελεστής δικαστικής απόφασης προς την Κουμπούρη Ελένη.
12. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Φυλής για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ – ΟΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΥΛΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 2.575.505,92 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
13. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2015 μελέτης με τίτλο: «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116 Β, ΘΕΣΗ ΖΑΪΤΩ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
14. Τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης σε Βρεφ/κούς και Παιδικούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
15. Τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης, πληροφοριακών πινακίδων και προσωρινών οδικών εμποδίων περιμετρικά της Πλατείας Ηρώων στη Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.
16. Κυκλοφοριακή τοπική παρέμβαση επί της οδού Βυζαντίου και στη συμβολή αυτής με τη Λ. Φυλής στα ανατολικά και με την Περιφερειακή Αιγάλεω στα Δυτικά, που βρίσκεται στην Π.Ε. Άγιος Ιωάννης της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.
17. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης - μηκοτομής επί της οδού Μπαλή.
18. Έγκριση νέας υψομετρικής μελέτης - μηκοτομής επί των οδών Κυρίλλου και πάροδος Βυζαντίου.
19. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου για υπαίθριο σταθμό στάθμευσης αυτοκινήτων στο Ο.Τ. 2279 στην Ζωφριά Ι.
20. Επικύρωση της 133/17 απόφασης Δ.Σ του ν.π.δ.δ «Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Φυλής ‘‘ΠΑΡΝΗΘΑ’’» περί της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017.
                                                                                                                                              Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                        ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ethnosimo elladas 01

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                                                              Άνω Λιόσια 3-07-2017
                                                                                                                                             Αριθ. Πρωτ. : 35943

 

                                                                                                         ΠΡΟΣ
                                                                                                         Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
                                                                                                         Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

                                                                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

   Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στην Αίθουσα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ», στις 7-7-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, για να συζητήσουμε στην με αρ. 18 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου τα πιο κάτω θέματα:

1. Επικύρωση της απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης της 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
2. Διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ’ του Ν.3463/06.
3. Έγκριση για παράταση των εργασιών του έργου : «Κατασκευή Δικτύου Ακαθάρτων στην περιοχή Πηγή (Τομέας Γ) του Δήμου Φυλής».
4. Έγκριση της απόφασης του τεχνικού συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής για σύναψη 1η Σ.Σ.Ε. και Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και το πρωτόκολλο νέων τιμών.
                                                                                                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                             ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ