ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗ ΩΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Ο.Ε. ΤΗΣ 16-5-2017 ΑΠΟ 13:00 Μ.Μ. ΣΕ 11:00 Π.Μ.

Προσκλήσεις Οικονομικής Επιτροπής

ethno

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                                                                                               Άνω Λιόσια 15-5-2017
                                                                                                                                                                               Αριθ. Πρωτ.: 25483

 

                                                                                                                        Π Ρ Ο Σ

                                                                                    Τ....................................................................................

                                                                                                           E Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

     Σας γνωρίζουμε ότι η προγραμματισμένη για τις 16-5-2017 και ώρα 13:00 μ.μ. συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Δημάρχου –Προέδρου της Ο.Ε. θα πραγματοποιηθεί στις 16-5-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. με τα θέματα της κοινοποιηθείσας ημερήσιας διάταξης.
                                                                                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                                                                                           ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ