Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ – ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 30-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 20993


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
ΧΔΑ – ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ηλεκτρονικό Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ ΧΔΑ – ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΦΥΛΗΣ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 26.000.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 20.967.741,94€ και ΦΠΑ 24% ποσού 5.032.258,06 € ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 20.7321.00001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου ΣΑΕΠ 2019ΕΠ08500015), με βάση την Απόφαση με αρ. πρωτ. 58262/31.05.2019 (ΑΔΑ: 61Λ4465ΧΙ8-ΖΓΟ).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπλαση και την περαιτέρω αξιοποίηση των εγκαταστάσεων διάθεσης απορριμμάτων Λιοσίων και Φυλής και την δημιουργία ενεργειακού πάρκου.

Τα προς προμήθεια είδη αφορούν :

  • Προμήθεια και εγκατάσταση Πρασίνου.
  • Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού Παιδικής Χαράς, Εξοπλισμού Αναβάθμισης Χώρου
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυρανίχνευσης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων
  • Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ηλεκτροκίνητων φορτηγών
  • Προμήθεια και εγκατάσταση Ενεργειακών Μονάδων ΑΠΕ

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, εκτιμώμενης αξίας 10.407.741,94 € πλέον ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, εκτιμώμενης αξίας 10.560.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή και τα δύο προαναφερόμενα τμήματα.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε:

Τμήμα 1:

– Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών.

Τμήμα 2:

– Δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση των υλικών.

– Δύο (2) έτη για την συντήρηση.

Η περίοδος συντήρησης για το Τμήμα 2 ξεκινά μετά το πέρας της προμήθειας και εγκατάστασης όλων των προμηθευόμενων ειδών.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με έναρξη υποβολής προσφορών την 31/07/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 02-09-2020 και ώρα 16:00 μ.μ.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 28/07/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΑ ΝΕΑ.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr/. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:

ΤΜΗΜΑ 1: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95468

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 95473

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί του προϋπολογισμού μελέτης του τμήματος για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, προ Φ.Π.Α. και συγκεκριμένα:

  1. Για το ΤΜΗΜΑ 1 «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ» στο ποσό των διακοσίων οχτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα τεσσάρων ευρώ (208.154,00€).
  2. Για το ΤΜΗΜΑ 2 «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ» στο ποσό των διακοσίων έντεκα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (211.200,00 €).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα http://www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε στο πεδίο Α/Α Συστήματος 
το Νο. 95468 για Τμήμα 1: Περιβαλλοντική ανάπλαση
ή 
το Νο. 95473 για Τμήμα 2: Ενεργειακή αναβάθμιση
και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

             *ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ*