CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για την “Παροχή τεχνικών κι επιστημονικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Δήμο Φυλής για την καταγραφή, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κοινού σε θέματα πολιτικής προστασίας”

Αναρτήθηκε στις 6/04/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών
 

«Παροχή τεχνικών κι επιστημονικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Δήμο Φυλής για την καταγραφή, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κοινού σε θέματα πολιτικής προστασίας.»
ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Αριθ. Πρωτ.:  12469/05-04-2023

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό  διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύµφωνα µε τις διατάξεις των:

  • Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α’/08.08.2016) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)”, όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει
  • Ν. 3463/2006/τ. Α’/114 – «Κύρωση του Κώδικα Δήμων &Κοινοτήτων»
  • Ν.3852/2010«Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
  • Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α – 19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -…και άλλες διατάξεις.»
  • Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 139/2023

για την ανακήρυξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Παροχή τεχνικών κι επιστημονικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Δήμο Φυλής για την καταγραφή, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση κοινού σε θέματα πολιτικής προστασίας» διάρκειας δώδεκα μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ συνολικού προϋπολογισμού(92.000,00€)  € πλέον ΦΠΑ ,  

CPV:   64214200-1: Υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου,79311200-9: Υπηρεσίες διεξαγωγής ερευνών

79400000-8: Υπηρεσίες παροχής γενικών επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης, 79342200-5: Υπηρεσίες προώθησης

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/04/2023 Ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών: 28/04/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

Η εγγύηση για την συμμετοχή στον διαγωνισμό ορίζεται εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού χιλίων οκτακοσίων σαράντα ευρώ (1.840,00€) που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ και στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Τα τεύχη δημοπράτησης θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.fyli.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο  ΟΚΤΩ  (8) ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Φυλή, 05/04/2023

 

Ο Δήμαρχος

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 189408 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)