CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 19/12/2023, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                            Άνω Λιόσια, 18/12/2023
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                                             Αρ. πρωτ.: 49027
Διεύθυνση Περιουσίας και Προμηθειών

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ»

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΑΥΛΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.440.000,00€ (Προϋπολογισμός  6.020.157,50 € + ΦΠΑ 13 % 29.539,90 € + ΦΠΑ 24 % 1.390.302,60 € = 7.440.000,00 €).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα, η εν λόγω δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Η δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στις 7.440.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.020.157,50 € + ΦΠΑ 13 % 29.539,90 €+ ΦΠΑ 24 % 1.390.302,60 €) και θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ετών 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 και 2029 και συγκεκριμένα από τον Κ.Α.Ε 15.7131.10003, με ποσό 1.000,00€ για το έτος 2023, 1.500.000,00€ για το έτος 2024, με ποσό 1.500.000,00€ για το έτος 2025, με ποσό 1.500.000,00€ για το έτος 2026, με ποσό 1.500.000,00€ για το έτος 2027, με ποσό 1.000.000,00€ για το έτος 2028 και με ποσό 439.000,00€ για το έτος 2029.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ηπρομήθεια όλων των απαραίτητων υλικών και εξοπλισμού για τον εκσυγχρονισμό, την αποκατάσταση φθορών και τη λειτουργική αναβάθμιση των προαύλιων χώρων του συνόλου των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Φυλής, οι οποίοι βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου και η χρήση τους αναμένεται να συντελέσει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση των χώρων παρέμβασης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 391/2021 μελέτη της υπηρεσίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

– 45236110-4 «Εργασίες διάστρωσης επιφανειών για γήπεδα αθλητισμού»
– 37450000-7 «Εξοπλισμός υπαίθριων αθλημάτων και αθλημάτων γηπέδου»
– 44112200-0 «Επενδύσεις δαπέδων»
– 14212200-2 «Αδρανή υλικά»
– 44114200-4 «Προϊόντα σκυροδέματος»
– 34928400-2 «Αστικός εξοπλισμός»
– 43325000-7 «Εξοπλισμός πάρκων και παιδικής χαράς»
– 42416210-0 «Ανυψωτικά μηχανήματα κάδων»
– 34991000-0 «Φωτιστικά σώματα υπαίθριων χώρων»
– 03451000-6 «Φυτά»
– 14212400-4 «Χώμα»
– 43323000-3 «Εξοπλισμός άρδευσης»
– 34928200-0 «Περιφράξεις»
– 44114250-9 «Πλάκες από σκυρόδεμα»
– 79132000-8 «Υπηρεσίες Πιστοποίησης»
– 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου»
– 98342000-2 «Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας»
– 50000000-5 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης»

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 31/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.µ..

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 25/01/2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13/12/2023 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν. 4727/2020, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 281221.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α., ήτοι εκατόν είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων τριών ευρώ και δεκαπέντε λεπτών (120.403,15€).

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 281221 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)