Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ … ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών την 2α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. Αρ. Συστ. ΕΣΗΔΗΣ : 77425

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ : ………….10-10-18…………
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                          Αρ.Πρωτοκ.: ……………….35348…………..
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

                                                           ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
                                                            κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016

1. Ο Δήμος ΦΥΛΗΣ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου«ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Κ.Φ. 116Β ΖΑΙΤΩ Δ.Κ. ΦΥΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 98/2018
 
Προϋπολογισμός : 2.159.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής . Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 26η Οκτωβρίου 2018 η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τις προδιαγραφές και οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο στις 30/10/18.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2131603481, FAX επικοινωνίας 2131603465, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.
 
3. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 
4. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 
5. O Κωδικός Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι 45210000-2.
 
6. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 
7. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών 3 εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
 
8. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 
9. Για το χρόνο ισχύος προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα εννέα (9) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 
10. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 2α Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ
 
11. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι το επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επι της εκατό (%) κατά κατηγορία εργασιών.
 
12. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί:
α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, δηλαδή 2η και άνω τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ και 1ης τάξης και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ.
β) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που είναι εγκατεστημένοι σε:
i) σε κράτος – μέλος της Ένωσης,
ii) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
iii) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
iv) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση (iii) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
 
13. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.
 
14. Το έργο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής και από τον κωδικό Κ.Α.Ε. 9722.06.003 βάση της από 21-9-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Φυλής. και προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.
 
15. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α., δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 34.822,58 €και ισχύ τουλάχιστον 30 ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 
16. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16 και το άρθρο 22 της διακήρυξης.
 
17. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 
18. Θα πρέπει να κατατεθεί, επίσης, το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ).
 
19. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
 
20. Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 94/27-4-18 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η έγκριση των όρων διακήρυξης και τευχών διαγωνισμού με την υπ’ αριθμό 299/8-10-18. Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμό 1.214/21-9-18 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, επίσης, από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
21. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

 

                                                                                                  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 10-10-18

                                                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                                                ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

 

                                                       Διευκρινήσεις

 

Συνημμένα  Αρχεία :

Τα  αρχεία :

  • 3.ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_signed
  •   4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ_signed
  •   ***8.ΟΡΘΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΣΤΟ_ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ_signed***
  • 10.ΣΑΥ_signed
  • 12.ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΕΠ

θα τα βρείτε στον ιστότοπο ΠΑΡΑΚΑΤΩ

 

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο //www.promitheus.gov.gr/

Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή :

Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ : (Δώστε το Νο 77425 στο Α/Α Συστήματος & κατόπιν πατήστε ”ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ” .

Πατήστε πάνω στον Αριθμό Συστήματος & μετά επιλέξτε το πεδίο ” Συνημμένα”)