« Επικύρωση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής για τον καθορισμό των χώρων και του τρόπου χρήσης αυτών, που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη μελών Ευρωκοινοβουλίου που θα διεξαχθούν 26 Μαΐου 2019 καθώς και για τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 ».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ Η Μ Ο Σ Φ Υ Λ Η Σ

                                   Α Π Ο Φ Α Σ Η
                                 Αριθ. Πρακτικού 10
                                   Αριθ. Απόφ. 345

ΘΕΜΑ : « Επικύρωση πρακτικού διαπαραταξιακής επιτροπής για τον καθορισμό των χώρων και του τρόπου χρήσης αυτών, που θα διατεθούν κατά την προεκλογική περίοδο για τις αυτοδιοικητικές εκλογές και τις εκλογές για την ανάδειξη μελών Ευρωκοινοβουλίου που θα διεξαχθούν 26 Μαΐου 2019 καθώς και για τυχόν επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου 2019 ».

        Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 14η του μήνα Μαΐου έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:15 στο Δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρας του Δήμου Φυλής, ύστερα από πρόσκληση της Πρόεδρου κας ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, με αρ. πρωτ. 17509/10-5-2019 που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. την 10-5-2019, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, το Δημοτικό Συμβούλιο συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής :