ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ” Α.Μ 340/16 την Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           ΑΔΑ : ΩΚΥΩΩΗΤ-Φ4Β
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                Α Π Ο Φ Α Σ Η
                                                                           Αριθ. Πρακτικού 8
                                                                           Αριθ. Απόφασης 43

ΘΕΜΑ: Επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί αναβολής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ» Α.Μ.340/2016, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€, συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει της υπ’ αριθ.84/2019 απόφασής του, έγκριση του με αρ.πρωτ.1479/21-1-2019 Πρακτικού Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης, συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 18η του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, στο Δημοτικό κατάστημα Άνω Λιοσίων, ύστερα από πρόσκληση του Πρόεδρου – Δημάρχου κ. ΠΑΠΠΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, με αρ. πρωτ. 4687/14-2-2019, που κοινοποιήθηκε σε κάθε ένα Δ.Σ. στις 14-2-2019, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή συγκεντρώθηκε σε συνεδρίαση και ήταν παρόντες οι εξής:

1) Παππούς Χρήστος                                                                 Πρόεδρος
2) Μπρέμπος Σπυρίδων
3) Οικονομάκης Μιχαήλ
4) Αντωνόπουλος Γεώργιος
5) Αδάκτυλος Γεώργιος

                                         Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1) Σάββας Σάββας                                                                       Αντιπρόεδρος
2) Κρεμύδας Ιωάννης
3) Τσιουμπρής Δημήτριος
4) Αβράμης Γεώργιος

Αν και νόμιμα είχαν κληθεί, διαπιστωθείσης της απαρτίας, αρχίζει τη συζήτηση των θεμάτων που είχαν συμπεριληφθεί στη νόμιμη κοινοποιηθείσα ημερήσια διάταξη.

Ο Πρόεδρος εισηγείται το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στην επικύρωση ενεργειών Δημάρχου, περί αναβολής διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ» Α.Μ.340/2016, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€, συμπ/νου Φ.Π.Α., δυνάμει της υπ’ αριθ.84/2019 απόφασής του, έγκριση του με αρ. πρωτ.1479/21-1-2019 Πρακτικού Διενέργειας
Δημόσιας Κλήρωσης, συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού. Θέτει υπόψη του σώματος την υπ’ αριθ. πρωτ. 4485/13-2-2019 εισήγηση της της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αναφέρει τα εξής:
«Το έργο με προϋπολογισμό 60.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 74.400,00 € (με ΦΠΑ), εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. 340/16 μελέτη για την κατασκευή του έργου του θέματος, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους του Δήμου με κωδικό Κ.Α.Ε. 30.7333.10175.
Ο διαγωνισμός είχε οριστεί στις 12 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία κατά το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016.
Η επιτροπή διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού, η οποία προέκυψε κατόπιν κλήρωσης αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 1479/21-1-19 συνημμένο Πρακτικό κλήρωσης.
Επειδή όπως διαπιστώθηκε, εκ παραδρομής δεν είχε εγκριθεί η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φυλής, όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, έπρεπε να αναβληθεί ο Διαγωνισμός του Έργου προκειμένου να εγκριθεί η συγκρότηση της Επιτροπής και να επαναληφθεί ο Διαγωνισμός σε νέα ημερομηνία που επίσης θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φυλής.
Προκειμένου να αναβληθεί άμεσα η διαδικασία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, -λόγω του ότι η ημερομηνία διεξαγωγής ήταν η 12η Φεβρουαρίου 2019-, ο Δήμαρχος Φυλής προέβη στην αναβολή του Διαγωνισμού με την υπ’ αρ. 84/2019 απόφασή του.
Με δεδομένο το άρθρο 18 της οικείας Διακήρυξης, αν δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση μετατίθεται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, εφόσον διαθέτει.
Με βάση όλα τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φυλής καλείται να
α) να επικυρώσει τις Ενέργειες του Δημάρχου, περί αναβολής Διαγωνισμού Έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ».
β) να εγκρίνει το Πρακτικό της κλήρωσης που συνοδεύει την εισήγηση και να προβεί στην
συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
γ) να ορίσει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου του θέματος
την Τρίτη 26-02-2019 και ώρα 10.00 π. μ.».

Προτείνεται στο σώμα να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης.
Η O.Ε., αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση, είδε τα εν λόγω πρακτικά, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και μετά από διαλογική συζήτηση,

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Ομόφωνα, αποδέχεται την ανωτέρω εισήγηση και εγκρίνει τα εξής: α) επικυρώνει τις ενέργειες του Δημάρχου που έγιναν δυνάμει της υπ’ αριθ.84/2019 απόφασής του, περί αναβολής Διαγωνισμού για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ» Α.Μ.340/2016, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€, συμπ/νου Φ.Π.Α., β) εγκρίνει το με αρ. πρωτ. 1479/21-1-2019 Πρακτικό Διενέργειας Δημόσιας Κλήρωσης και συγκροτεί Επιτροπή Διαγωνισμού από τους κάτωθι υπαλλήλους:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Μισαηλίδου Ελένη, ΠΕ4 Αρχιτέκτων Μηχανικός – Πρόεδρος
2. Ματάκος Χρήστος, ΠΕ Γεωλόγος – Μέλος
3. Χατζόπουλος Χαρίλαος, ΤΕ Τεχνολόγος Μηχανολόγος – Μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Πάνος Ιωάννης, ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός – Αναπληρωτής του Προέδρου
2. Καραμπίνη Ευγενία, ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός – Αναπληρωματικό Μέλος
3. Άσσος Γεώργιος, ΠΕ3 Πολιτικός Μηχανικός – Αναπληρωματικό Μέλος &

γ) ορίζει νέα ημερομηνία διεξαγωγής του Συνοπτικού Διαγωνισμού του ανωτέρω έργου την Τρίτη 26-2-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Αναθέτει στο Δήμαρχο για τα περαιτέρω.
Αφού έγινε η πράξη αυτή υπογράφεται.

       Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ                         ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Εκ του Πρακτικού

Ο Δήμαρχος

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ