Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών την 30/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                    Άνω Λιόσια 17/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ. : 18521
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

                                                                         ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
                                                                        ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
                                                                    για την ανάδειξη αναδόχου για την
                        «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

                                                          ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»

Α.Μ: 112/2019 προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

 

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4605/2019 , με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ».

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε Άνω Λιοσίων, το οποίο παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση της υπ’ αρ. 112/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής, για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, αρχόμενο από την υπογραφή της σύμβασης.

Η δαπάνη για την προμήθεια υλικού για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε Άνω Λιοσίων θα καλυφθεί από τον Κ.Α.: 15-6699.10015 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 και προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κωδικός CPV: 03120000-8 (Προϊόντα κηπευτικής και φυτωρίου )

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. [ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ]

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φυλής, διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια , ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία θα συνεδριάσει την 30/05/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ..

Οι προσφορές που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβάλλονται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό κτήριο που βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια Τ.Κ. 13341, κατά τα οριζόμενα στην διακήρυξη, ενώ πρώτα έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 2.2.1 της Διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α., που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00 €).

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γλώσσα : Ελληνική.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.

Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

        O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα  Αρχεία