Συνοπτικός Διαγωνισμός με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  (της εταιρείας EGRITOS GROUP – Συνεργασία Α.Ε.)» με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Άνω Λιόσια 23/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                            Αριθ. Πρωτ. :18947
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

                             ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
                           ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
                          για την ανάδειξη αναδόχου για την

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
           (της εταιρείας EGRITOS GROUP – Συνεργασία Α.Ε.)»
        Α.Μ: 09/2019 προϋπολογισμού 74.400,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4605/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από τεχνική και οικονομική άποψη προσφορά, που συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (της εταιρείας EGRITOS GROUP – Συνεργασία Α.Ε.)».

Ο διαγωνισμός αφορά τη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών του Δήμου και αφορούν σε μηχανογραφικές εφαρμογές της Εταιρείας EGRITOS GROUP – Συνεργασία Α.Ε., το οποίο παρατίθενται στην Τεχνική Έκθεση της υπ’ αρ. 09/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Φυλής, για το έτος 2019, αρχόμενο από την υπογραφή της σύμβασης και έως την 31/12/2019.

Η δαπάνη για την προμήθεια υλικών για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων της Δ.Ε Φυλής θα καλυφθεί από τον Κ.Α.: 15-6699.10013 του τακτικού προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2019 και προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 74.276,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Κωδικός CPV: 72261000-2 Υπηρεσίες υποστήριξης Λογισμικού.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 05/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. [ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ]

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φυλής, διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων 1 στα Άνω Λιόσια , ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, η οποία θα συνεδριάσει την 05/06/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης η 11:00 π.μ..

Οι προσφορές που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβάλλονται ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό κτήριο που βρίσκεται επί της Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια Τ.Κ. 13341, κατά τα οριζόμενα στην διακήρυξη, ενώ πρώτα έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Προσφέροντες όπως αναλυτικά ορίζεται στο σχετικό άρθρο 5.1 της Διακήρυξης.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.
Γλώσσα : Ελληνική.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.
Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

                                      O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                  ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συνημμένα  Αρχεία: