Αμακοίνωση Πρόσληψης 40 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   

Άνω Λιόσια 15-01-2021
Αριθ. Πρωτ.: 879

                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 11/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη σαράντα ( 40 ) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 5/7/2021, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Καθαριότητας & Κοιμητηρίου, των Υπηρεσιών Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού και Κοινωνικής Φροντίδας και Υποστήριξης της Δημοτικής Αστυνομίας για τους ελέγχους COVID-19, στις παρακάτω ειδικότητες :

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΑΡΠΑΓΗ & ΤΡΙΕΤΗ ( 3 ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ /BOBCAT & ΤΡΙΕΤΗ ( 3 ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ /JCB & ΤΡΙΕΤΗ ( 3 ) ΕΜΠΕΙΡΙΑ

2

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια άδεια Γ΄ κατηγορίας και εμπειρία τριών ( 3 ) ετών.

3

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Β΄ κατηγορίας και εμπειρία τριών ( 3 ) ετών.

1

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

1

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΥΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΟΗΘΩΝ

4

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ( Ταφής – Εκταφής )

3

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ( Συνοδοί Απορριμματοφόρου )

9

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

14

Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 5/7/2021.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από την Παρασκευή 15/1/2021 μέχρι και την Τρίτη 19/1/2021, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Για την ειδικότητα ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας.

2. Για την ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Γ κατηγορίας:

α) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Επαγγελματική Άδεια Οδηγού Γ΄ Κατηγορίας.

γ) Βεβαίωση τριετούς ( τουλάχιστον ) προϋπηρεσίας ως οδηγός.

3. Για την ειδικότητα ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με άδεια Β κατηγορίας:

α) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

β) Άδεια οδηγού Β΄ κατηγορίας.

γ) Βεβαίωση τριετούς ( τουλάχιστον ) προϋπηρεσίας ως οδηγός.

4. Για την ειδικότητα ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

α) Απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

β) Άδεια χειρισμού του αντίστοιχου μηχανήματος έργου.

γ) Βεβαίωση τριετούς ( τουλάχιστον ) προϋπηρεσίας ως χειριστής.

Για τους υποψηφίους της κατηγορίας ΥΕ δεν απαιτείται τίτλος σπουδών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ :

 

Πιστοποιητικό γέννησης 

Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής.

Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης

Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ

Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

 

Ο χρόνος έναρξης απασχόλησης για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Υποδείγματα Αιτήσεων και Υπευθύνων Δηλώσεων θα διατίθενται στους ενδιαφερομένους από το Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ