Ανακοίνωση πρόσληψης μουσικών με ΣΟΧ – Υποβολή αιτήσεων από 04/11/2020 έως και 13/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   

 

Άνω Λιόσια 30-10-2020
Αριθ. Πρωτ.: 29831

                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2020
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμαρχος Φυλής, έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α) «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παρ. 2, εδ. η του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
 3. Τις διατάξεις του Ν. 3812/2009 καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 6. Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 61106/24-9-2020 εγκριτική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε η απασχόληση Τεσσάρων  (4) ατόμων με σχέση ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών,  με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
 7. Την υπ΄ αριθμ. 69/2020  απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΩΘ2ΘΩΗΤ-ΙΗΘ).
 8. Την υπ΄αριθ. πρωτ: 8960/4-4-2020 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας για την επάρκεια σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020.
 9. Την υπ΄αριθ. Πρωτ: 83236/20560/26-10-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού ΙΔΑΧ έναντι αντιτίμου στο Δήμο Φυλής.
 10. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φυλής (ΦΕΚ 3161/Β΄/2011).
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Τμήματος Ωδείου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά  τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμήματος Ωδείου της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας  & Πολιτισμού  που εδρεύει στην Πλατεία Ηρώων, και συγκεκριμένα  τους  εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ  Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:
ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια
σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

100

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής/τρια
Βυζαντινής Μουσικής & παραδοσιακού τραγουδιού ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Από
την υπογραφή της με διάρκεια μέχρι 30-6-2021για διδακτική απασχόληση στην
αναγνωρισμένη Σχολή του Ωδείου

1

101

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής/τρια
μονωδίας ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Από την υπογραφή της με διάρκεια μέχρι

30-6-2021 για διδακτική απασχόληση στην αναγνωρισμένη Σχολή του Ωδείου

1

102

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής/τρια
πιάνου ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ

Από την υπογραφή της με διάρκεια μέχρι

30-6-2021 για διδακτική απασχόληση στην
στην αναγνωρισμένη Σχολή του Ωδείου

1

103

Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού

ΠΛ. ΗΡΩΩΝ

Καθηγητής/τρια Κλασσικής Κιθάρας

Από την υπογραφή της με διάρκεια μέχρι

   30-6-2021 για διδακτική απασχόληση
στην αναγνωρισμένη Σχολή του Ωδείου

1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά
απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

100

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ  της αντίστοιχης ειδικότητας της
Ελλάδας (Τμήμα Μουσικών Σπουδών)
ή
Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο

από ΔΟΑΤΑΠ

β)
Πτυχίο ή δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής   από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

γ) Διδακτική προϋπηρεσία σε μουσικά ιδρύματα, ωδεία ή μουσικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσικά σχολεία του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α ή σε
Δημοτικές Επιχειρήσεις ή Ιδιωτικές Σχολές ή αντίστοιχο μουσικό ίδρυμα της
Ελλάδας ή του εξωτερικού και καλλιτεχνική δραστηριότητα η οποία να
αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις ή προγράμματα συναυλιών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η
σύναψη σύμβασης με άτομο με  τα ανωτέρω
προσόντα)

 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή
δίπλωμα ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β)  Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Βυζαντινής Μουσικής από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Βυζαντινής Μουσικής από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.

101

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

β)
Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος,
συναφή πτυχία και Διπλώματα.

102

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

β)
Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης πάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

γ)
Ειδίκευση στο πιάνο με καλλιτεχνική δραστηριότητα ως μαέστρος και συνοδός
πιάνου σε χορωδιακά σχήματα (παιδικά η ενηλίκων) σε αντίστοιχα μουσικά
ιδρύματα (Ωδεία ή Μουσικές Σχολές)
αποδεδειγμένη με αντίστοιχα προγράμματα συναυλιών ή και οπτικοακουστικό
υλικό.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης πιάνου από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης μονωδίας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το κράτος,
συναφή πτυχία και Διπλώματα.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

α) Πτυχίο Τμήματος Μουσικών Σπουδών
Α.Ε.Ι. /Τ.Ε.Ι. ή Ισότιμο πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας Α.Ε.Ι. της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ

β)
Πτυχίο ή Δίπλωμα ειδίκευσης
Κλασσικής Κιθάρας από μη
πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το Κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα
ή απολυτήριος  τίτλος δευτεροβάθμιας
ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής και

β) Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
κράτος

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β’ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν
από υποψηφίους με τα ανωτέρω προσόντα)

Πτυχίο ή δίπλωμα ειδίκευσης Κλασσικής Κιθάρας  από μη πανεπιστημιακό μουσικό ίδρυμα της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το
κράτος, συναφή πτυχία και Διπλώματα.

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη πατώντας εδώ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΞΕΚΙΝΟΥΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4/11/2020  ΚΑΙ ΕΩΣ 13/11/2020

 

Για τον Δήμο Φυλής

Ο Δήμαρχος

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ