Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 11-09-2020
Αριθ. Πρωτ.: 24739


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ»

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υπηρεσία με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 148.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 120.000,00€ και ΦΠΑ 24 % ποσού 28.800,00€ ).

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον ΚΑΕ: 10-6162.00001 με ποσό 80.000€ για το οικονομικό έτος 2020, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 68.800€ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πλατφόρμας, η οποία θα περιλαμβάνει οκτώ (8) εφαρμογές. Η πλατφόρμα, θα διαθέτει λειτουργία Single Sign On (SSO) για όλες τις εφαρμογές της.

Η διάθεση των υπηρεσιών θα είναι πολυκαναλική και θα πραγματοποιείται τόσο μέσω κεντρικής διαδικτυακής πύλης όσο και μέσω μίας εφαρμογής για κινητές συσκευές (App), η οποία θα διατίθεται δωρεάν και για  τα δύο ευρέως διαδεδομένα λειτουργικά: Android μέσω GooglePlay και iOS μέσω AppStore. Κάθε χρήστης, ανάλογα με τις δυνατότητες πρόσβασης και τον ρόλο που έχει θα έχει δικαίωμα να εισέλθει στις αντίστοιχες υπηρεσίες μέσω του ίδιου App.

Το κεντρικό σύστημα διαχείρισης της πλατφόρμας, θα έχει εγκατεστημένες όλες τις εφαρμογές σε ένα περιβάλλον.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 2/2020 μελέτη της υπηρεσίας.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

– 72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού

– 72314000-9 Υπηρεσίες συλλογής και διαταξινόμησης δεδομένων

– 72263000-6 Υπηρεσίες υλοποίησης Λογισμικού

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των απαιτούμενων υπηρεσιών.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  έξι (6) μήνες. 

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την  02/10/2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00π.µ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 28-09-2020 και ώρα 16:00.μ.μ.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 99059

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ  ΣΑΡΑΝΤΑ (240) ΗΜΕΡΩΝ (ή ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΕΣ) από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι 2.400,00€, δύο χιλιάδες τετρακόσια ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  μέχρι οκτώ (8)  ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 99059 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)