CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός για «ΕΡΓΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΕΖΑ»

Αναρτήθηκε στις 23/04/2024, στην κατηγορία Σημαντικές Ανακοινώσεις

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Άνω Λιόσια: ………23-04-2024………….
Αρ. Πρωτ.: ………………15032…………….


 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016

 1.  Ο ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής, για την εκπόνηση της μελέτης : «ΕΡΓΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΕΖΑ», Α.Μ. 62/2024 με προεκτιμώμενη αμοιβή 272.816,10 € (με Φ.Π.Α.)
 2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr,  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https//fyli .gr. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως τις 03/05/2024, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες, που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο έως την 06/05/2024.

             Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2131603481, email : [email protected], αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.

 1. Ο Τύπος Αναθέτουσας Αρχής & Δραστηριότητα που αυτή ασκεί είναι [Αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης / Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
 2. Η σύμβαση δεν αφορά από κοινού διαδικασία δημόσιας σύμβασης και δεν ανατίθεται από κεντρική αρχή αγορών.
 3. Oι Κωδικοί Κύριου Λεξιλογίου CPV είναι: 71320000-7, 71321300-7
 4. Ο Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός και η επιλογή Αναδόχου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α’) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 5. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 14 της παρούσας διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος «ΕΣΗΔΗΣ- Δημόσια  Έργα»  και υπογράφονται, τουλάχιστον,  με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, η οποία υποστηρίζεται από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016. Έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά.
 6. Στον ηλεκτρονικό φάκελο προσφοράς περιέχονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.2. της Διακήρυξης.
 7. ΜΟΝΟ η ηλεκτρονική υποβολή προσφορών, γίνεται δεκτή.
 8. Για το χρόνο ισχύος τεχνικών προσφορών, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει- τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του Ν.4412/2016, για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
 9. Ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών[i] ορίζεται η 10η  Μαΐου 2024, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10:00 π.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 13η  Μαΐου  2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 1. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών των κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 12.1 της Διακήρυξης και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 1. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις Οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των περιπτώσεων γ) και δ) της παρ. 1 του άρθρου 77 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η ένωση των φυσικών ή νομικών προσώπων μπορεί να αφορά στην ίδια ή σε διαφορετικές κατηγορίες μελετών.

 1. Το έργο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους από τον κωδικό Κ.Α. 25.7412.10004 για ύψος ποσού 272.816,10 € βάση της υπ. αρ. 654/15-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΚΓΔΩΗΤ-ΒΗ8) απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
 2. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α) του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, ύψους 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α, δηλ. ανέρχεται στο ποσό των 4.400,26 €, τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ και είκοσι έξι λεπτών και ισχύ τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
 3. Λόγοι αποκλεισμού ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν.4412/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και το άρθρο 18 της διακήρυξης.
 4. Απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές
 5. Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ΕΝΝΕΑ (9) μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού.
 6. Η έγκριση όρων διακήρυξης, για την ανάθεση της μελέτης αποφασίστηκε με την υπ’ αριθμό 141/23-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΙΜ1ΩΗΤ-ΧΩ9) απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί, από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου.
 7. Αυτή η Προκήρυξη δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, στην ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής και στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.

 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2024

 

 

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Συνημμένα:

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 207235 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)