CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Διαγωνισμός μίσθωσης μηχανημάτων για την αποκατάσταση ζημιών σε δρόμους και πεζοδρόμια του Δήμου Φυλής

Αναρτήθηκε στις 13/09/2022, στην κατηγορία Διαγωνισμοί & Έργα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]
Άνω Λιόσια, 12-09-2022
Αριθ. Πρωτ.: 30899


 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Α.Μ.: 141/2022, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (1.240.000,00€ με Φ.Π.Α.24%)  

 

Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει Διεθνές Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (1.240.000,00€ με Φ.Π.Α.24%) και με CPV: 50230000-6 (Υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης και συναφείς υπηρεσίες για οδούς και λοιπό εξοπλισμό).

Το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης είναι η  ενίσχυση των συνεργείων του Δήμου με κατάλληλα επανδρωμένο εξοπλισμό για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης ζημιών σύμφωνα με αιτήματα των δημοτών ή από έκτακτες περιστάσεις. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών αυτών. Επειδή η αποκατάσταση ζημιών συνήθως χρήζει άμεσης επέμβασης προβλέπεται ότι, όταν το προσωπικό του Δήμου δεν επαρκεί λόγω του φόρτου εργασίας, να παρέχονται υπηρεσίες επισκευής και αποκατάστασης ζημιών από τον ανάδοχο της παρούσης.

Η μίσθωση μηχανημάτων, η προμήθεια των υλικών και οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν θα εκτελούνται από τον ανάδοχο σε συνεχή βάση αλλά τμηματικά, μετά από εντολή της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις ανάγκες της.

Τα υλικά θα παραδίδονται, διανεμημένα κατάλληλα κατά μήκος των εκάστοτε εκτελούμενων έργων και στις ποσότητες που απαιτούνται.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην Τεχνική Περιγραφή.

Το  Οικονομικό  αντικείμενο  της  σύμβασης περιλαμβάνει  τις  αναγραφόμενες  στα τεύχη  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ και ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ εργασίες με τα αντίστοιχα άρθρα τους με τις ενδεικτικές τιμές ανά μονάδα, και τις συγκεκριμένες ποσότητες για την κάθε εργασία.

Η  συνολική  εκτιμώμενη  αξία της  σύμβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  του ενός εκατομμυρίου ευρώ #1.000.000,00# χωρίς ΦΠΑ 24%   ήτοι, ένα εκατομμύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ  #1.240.000,00 # συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι o Δήμος Φυλής. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση θα βαρύνει τον αναφερόμενο στον κάτωθι πίνακα Κ.Α.30-6233.00002 με τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023 και 2024 του Δήμου Φυλής.

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασης ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης του υπογεγραμμένου από τα συμβαλλόμενα μέρη, συμφωνητικού στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016).

Η συνολική χρονική διάρκεια ισχύος της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία του χρόνου έναρξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης κατά το άρθρο 27, παρ.1 του Ν. 4412/2016 επειδή η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 14/10/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Η διαδικασία (αποσφράγιση) θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 20/10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 06/09/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό S: 2022/S 174-492196 με ημερομηνία δημοσίευσης την 09/09/2022. Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε τον παρακάτω Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 171475, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 171475 στο Α/Α Συστήματος και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)