Διακήρυξη “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Άνω Λιόσια : …….28-1-19……….

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                        Αρ. Πρωτ. : ………..2272………….

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΤΕΧΝΙΚH ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

 

Για τον Δήμο Φυλής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016

Για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του Έργου

  1. Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΟΔΟΥ»

Α.Μ. 340/16
Προϋπολογισμός : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α)   60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  – Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. : 30.7333.10175.

 

  1. Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.fyli.gr.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, (Αχαρνών 61-63 Άνω Λιόσια, 3ος όροφος), μέχρι και την Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρες 9.00-13.00. Σε περίπτωση που δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2131603481, FAX επικοινωνίας 2131603465, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.

 

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12η Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π. μ. (ώρα λήξης παραλαβής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή στην αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Δημαρχείου του Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων Άνω Λιόσια.

 

  1. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή διαδικασία” του συνοπτικού διαγωνισμού  κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης (άρθρο 14 της Διακύρηξης) είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά μόνο βάσει τιμής, (χαμηλότερη τιμή).

 

  1. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (για προσφέροντες εγκατεστημένους στην Ελλάδα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., και για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και είναι εγκατεστημένοι :

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (π.χ. Κοινοπραξία).

 

  1. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. (Αρθρο 72 παρ.1α Ν.4412/2016).

 

  1. Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ – Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. : 30.7333.10175.

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

  1. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.

 

  1. Η Διακήρυξη θα δημοσιευθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 120 και την παράγραφο 5 του άρθρου 376 στο ΚΗΜΔΗΣ.
  2. Το πλήρες κείμενο της Περίληψης και της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016

Δεν προβλέπεται δημοσίευση της προκήρυξης (περίληψη της παρούσας) στον τοπικό τύπο (περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121, περιπτ. 59,68 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

Η παρούσα Περίληψη αναρτάται επίσης στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μέχρι την εκδοσή της Κ.Υ.Α. της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/2016 και στη συνέχεια μόνο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 38, του άρθρου 66 παρ. 2 του άρθρου 117 και περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4412/2016) καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fyli.gr), και στον Πίνακα Ανακοινώσεων.    

   

 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 28-1-19

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

                                                                            ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ