ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17-4-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚO 7ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 7Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 17-4-2019

      Άνω Λιόσια σήμερα την 18η του μήνα Απριλίου του έτους 2019, ημέρα Πέμπτη, ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 17-4-2019 συνεδρίασή του.

 

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤ.
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

113

Έγκριση αναγκαιότητας τροποποίησης της υπ’αριθμ. 48341/20-12-2018 Σύμβασης για την «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, λόγω μη προβλέψιμης αναγκαιότητας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14913/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

114

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης για το έργο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 353/2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14914/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

115

Έγκριση Παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης για το έργο : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.
28/2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14915/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

116

Έγκριση 2ης παράτασης, πέραν της αρχικής
συμβατικής προθεσμίας, του έργου «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ
ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 105/16.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14916/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

117

Έγκριση του 2ου Συγκριτικού Πίνακα για
τις εργασίες : «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ» (ΑΡ. ΜΕΛ. 329/16).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14917/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

118

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ», Α.Μ. 75/2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14918/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

119

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα
Εργασιών του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 207/2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14919/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

120

Έγκριση της υπ’αριθμ.
164/2019 μελέτης με τίτλο: «Ανέγερση 8ου 6/θέσιου
Δημοτικού Σχολείου Άνω Λιοσίων».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14920/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

121

Υποβολή πρότασης στην αρ. πρωτ 65574/19-11-2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
V στο
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι του Υπουργείου Εσωτερικών στον άξονα προτεραιότητας
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ή / ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» με τίτλο «ΑΝΕΓΕΡΓΣΗ ΚΑΙ
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ – ΟΜΑΔΑ Γ»,
αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την
υποβολή του τεχνικού δελτίου και της αίτησης χρηματοδότησης
.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14921/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

122

Έγκριση της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 7ης Συνεδρίασης / 2019 του
έργου : «Επισκευή οδοστρώματος Δήμου Φυλής με σκοπό την άρση επικινδυνότητας
αυτού» Α.Μ. 66/2018

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14922/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

123

Έγκριση της γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων
Περιφέρειας Αττικής της 7ης Συνεδρίασης / 2019 του έργου :
«Παρεμβάσεις αστικής ανάπλασης στο Δήμο Φυλής» Α.Μ. 95/2018 ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14923/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

124

Έγκριση της
γνωμάτευσης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής της 6ης
Συνεδρίασης / 2019 του έργου : « Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο
Δήμο Φυλής» Α.Μ. 105/2016 .

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14924/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

125

Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 3/4-4-2019 πρακτικού Φορολογικής Επιτροπής που
αφορά ενστάσεις τελών ύδρευσης.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14925/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

126

Ορισμός Ορκωτού ελεγκτή – λογιστή με τον
αναπληρωτή του για τον έλεγχο των απολογιστικών στοιχείων οικονομικού έτους
2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14926/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

127

Καθορισμός αμοιβής στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Περπατάρη Δημητρίου ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ για υπόθεση του Δήμου
(μελέτη φακέλου, νομικές συμβουλές, έλεγχος των υπηρεσιακών εγγράφων, σύνταξη
πληροφοριακών εγγραφών προς τις δικαστικές αρχές).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14927/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

128

Καθορισμός αμοιβής στην Δικηγόρο Αθηνών κας ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για υποθέσεις του Δήμου :
1. Παράσταση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δυνάμει
της αρ. 105/19 απόφασης Ο.Ε., 2. Παράσταση του
Δήμου Φυλής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών δυνάμει της αρ.
92/19 απόφασης Ο.Ε., 3. Παράσταση του Δήμου Φυλής ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών δυνάμει της αρ. 106/19 απόφασης
Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14928/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

129

Τακτοποίηση οφειλών ύδρευσης άπορων δημοτών από
τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14929/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

130

Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας, στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ αντίστοιχα, του Α.Ο. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΛΕΩΝΤΙΔΕΣ, στο ΒΟΛΟ από 13 έως 15 Απριλίου.

14930/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

131

Συμμετοχή αθλητών αθλητριών
του Δήμου μας, στο ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ, ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ αντίστοιχα, του ΔΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ & Α.Ο. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ – ΕΥΠΥΡΙΔΑΙ,
στο ΒΟΛΟ από 13 έως 15 Απριλίου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14931/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

132

Συμμετοχή αθλητών του Δήμου μας,
στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ ΤΑΕ ΚΒΟ ΝΤΟ, Α.Ο ΑΝΩ
ΛΙΟΣΙΩΝ-ΕΥΠΙΡΙΔΑΙ, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ από 3 έως 5 Μαΐου.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14932/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

133

Έγκριση επιχορήγησης σχολικής
ομάδας 2ου Γυμνασίου Ζεφυρίου του Δήμου
Φυλής για εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη σε αρχαιολογικούς χώρους, στο
Ναύπλιο στις 17/05/2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14933/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

134

Έγκριση επιχορήγησης σχολικής ομάδας 3ου
Γυμνασίου Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής για εκπαιδευτική εκδρομή και επίσκεψη
σε Μουσεία, Ιστορικούς – Αρχαιολογικούς χώρους, στο Αίγιο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14934/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

135

Λήψη απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου για υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με
τίτλο : «Σύνταξη / Επικαιροποίηση Γενικών
Σχεδίων  Ύδρευσης (
Masterplan) και Σύνταξη / Επικαιροποίηση Σχεδίων
Ασφάλειας Νερού».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14936/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

136

Ορισμός Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14937/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

137

2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14939/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

138

Έγκριση σύναψης νέας σύμβασης
επανάληψης παρόμοιων υπηρεσιών για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΙΚΡΟΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ Ή ΘΕΟΜΗΝΙΑ» (ΑΡ. ΜΕΛ.
50/17).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14940/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

139

Υποβολή πρότασης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος
ΙΙ» στην Πρόσκληση
V
με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση
στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14942/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

140

Έγκριση 1ου
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14945/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

141

Συγκρότηση επιτροπής βλαβών για το έργο: “Αποχέτευση ακαθάρτων Δημοτικής
Ενότητας Φυλής, Α.Μ. 11/2016” βάσει του άρθρου 157, παρ. 5 του Ν.
4412/2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14946/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

142

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Χρήστου ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Χρήστου στο Ο.Τ 2159 στην
Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 18,20 τ.μ έκαστος.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14947/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

143

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΑΡΜΑΤΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του Ευαγγέλου στα Ο.Τ 385 – 386 στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 2,60 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14948/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

144

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΜΕΛΙΣΣΑΡΗ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ του Δημητρίου στο Ο.Τ 1117 στην Π.Ε. ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ της
Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 22,23 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14949/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

145

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΙΣΙΔΩΡΟΥ του
Ιωάννη στο Ο.Τ. 300 στην Π.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ της Δημοτικής Ενότητας Άνω
Λιοσίων έκτασης 4,30 τ.μ.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14950/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

146

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΤΟΡΑ του Σωκράτη
χήρα ΦΙΝΕΣΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΑ ΚΑΙ ΦΙΝΕΣΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ του ΒΙΚΤΩΡΑ στο Ο.Τ 821 στην
Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων έκτασης 15,30 τ.μ έκαστος.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14951/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

147

Αποζημίωση ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Κωνσταντίνου
έκτασης 14,20 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Μιχαήλ έκτασης 5,325 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του Μιχαήλ έκτασης 5,325 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΕΛΕΝΗΣ χήρας Μιχαήλ το
γένος Παπασταματίου έκτασης 3,55 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Ιωάννη έκτασης 5,325 τ.μ., ΠΑΠΠΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑΣ του Ιωάννη έκτασης
5,325 τ.μ. και ΠΑΠΠΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ χήρας Ιωάννη το γένος Πλαβούκου
Ιωάννη έκτασης 3,55 τ.μ.  στο Ο.Τ 1417Α
στην Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14953/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

148

Πρόταση για κατάργηση Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε) σε
σχολικές μονάδες του Δήμου Φυλής (αφορά το Νηπιαγωγείο Φυλής) κατά το έτος
2019-2020.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14954/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

149

Επιχορήγηση Αθλητικών,
Πολιτιστικών κλπ. Συλλόγων Δήμου Φυλής, έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

14955/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

150

Επικύρωση της αρ.
16/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 2ης
αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14956/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

151

Επικύρωση της αρ.
14/2019 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. «Α΄ ΠΑΙΔΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής, περί έγκρισης της 2ης αναμόρφωσης
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

14957/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

152

Τροποποίηση
της υπ’ αριθ. 85/2019 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον εξωδικαστικό συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του
Δήμου Φυλής και των : 1. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ και 2. ΜΑΝΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, μετά
από άσκηση αγωγής, λ
όγω διόρθωσης της
αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με την από 1-1-2019 ισχύουσα τιμή.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14958/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

153

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΘΕΟΔΩΡΑΣ
ΒΑΣΣΗ του Δημητρίου και της Ελένης χας Δημητρίου Λιόση, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14962/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

154

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ΔΑΦΝΗΣ ΚΑΛΕΡΗ
του Κωνσταντίνου και της Δέσποινας, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από
άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14964/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

155

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΙΣΙΔΩΡΟΥ
ΚΑΜΠΟΛΗ του Δημητρίου και της Καλλιόπης, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από
άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14965/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

156

Επίλυση
ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Περικλή
και της Κων/νας, 2.
ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 3. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του
Αθανασίου και της Αικατερίνης, 4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της
Αικατερίνης, 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας, 6.
ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας συζ. Χαραλάμπους
Αναστόπουλου, 7. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της Ελευθερίας χας Σπυρίδωνα Ατζάμπου, 8.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Αθανασίου και της Αγγελικής, 9. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ του
Αθανασίου και της Αγγελικής, 10. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ χας
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ τ.γ. Ελευθερίου και Χαρίκλειας Νιωτάκη, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση
αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14967/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

157

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Περικλή και της Κων/νας, 2. ΠΕΡΙΚΛΗ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της
Αικατερίνης, 3. ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 4.
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ του Αθανασίου και της Αικατερίνης, 5. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΛΙΟΥ
του Σταματίου και της Ελευθερίας, 6. ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου και της
Ελευθερίας συζ. Χαραλάμπους Αναστόπουλου, 7. ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Σταματίου
και της Ελευθερίας χας Σπυρίδωνα Ατζάμπου, 8. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΛΙΟΥ του Αθανασίου και της
Αγγελικής, 9. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ του Αθανασίου και της Αγγελικής, 10. ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
χας ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΟΛΙΟΥ τ.γ.
Ελευθερίου και Χαρίκλειας Νιωτάκη, με εξωδικαστικό
συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14968/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

158

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και της ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕΩΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ» με δ.τ. «ΕΛΒΑΝ ΑΒΕΕ», με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από
άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14970/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

159

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και Των : 1.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ του Δημητρίου και της Δέσποινας, 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΚΟΥΡΟΥΒΑΚΑΛΗ του Δημητρίου και της Δέσποινας, 3. ΙΩΣΗΦ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ του Αντωνίου
και της Αντιγόνης, 4. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ του Αντωνίου και της Παναγιτούδας, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση
αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14972/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

160

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των 1. ΜΑΡΙΑΣ
συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ τ.γ. Παναγιώτη και Ελένης
Καρατζά, 2. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΡΑΤΖΑ του Παναγιώτη και της Ελένης, με εξωδικαστικό
συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14973/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

161

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ
του Δήμου Φυλής και των : 1. ΜΑΡΙΑΣ συζ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΡΟΚΑ τ.γ.
Θεοφάνη και Ελένης Λάμπρου, 2. ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΛΑΜΠΡΟΥ του Θεοφάνη και της Ελένης,
με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14974/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

162

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΣΥΡΜΑ του Αναστασίου και της Μαρίας, 2. ΔΑΦΝΗΣ ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑΔΑΚΗ τ.γ. Αναστασίας και Μαρίας Σύρμα, με εξωδικαστικό
συμβιβασμό μετά από άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14976/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

163

Επίλυση ή μη της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των : 1. ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΒΒΑΔΙΑ του Κωνσταντίνου, 2. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, 3.
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Δημητρίου, με εξωδικαστικό συμβιβασμό μετά από
άσκηση αγωγής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14977/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

164

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14979/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

165

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΑΓΑΘΗΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14980/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

166

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14981/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

167

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΠΕΤΡΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14982/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

168

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14983/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

169

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14985/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

170

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14987/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

171

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΥΓΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14989/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

172

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΚΑΜΠΟΛΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14990/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

173

Αποδοχή ή μη της αίτησης της  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΛΙΟΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14992/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

174

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΛΕΩΝΙΔΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14993/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

175

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14994/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

176

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΑΓΑΘΗΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14995/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

177

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΛΙΟΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14997/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

178

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΩΝ/ΝΑΣ ΛΙΟΣΗ ΤΟΥ
ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

14998/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

179

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΒΙΟΥ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15000/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

180

Αποδοχή ή μη της αίτησης του  ΜΠΑΡΔΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15001/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

181

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΜΠΡΕΜΠΟΥ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15002/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

182

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΤΣΙΓΚΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15003/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

183

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΣΤΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15004/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

184

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΛΙΟΣΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15005/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

185

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΛΙΟΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15006/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

186

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15007/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

187

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΡΗΣΤΟΥ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΝΤΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15008/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

188

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΞΕΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15010/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

189

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΑΨΑΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15011/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

190

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΜΙΤΣΑΝΗ ΒΙΟΛΕΤΤΑΣ για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15012/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

191

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΔΕΛΓΑ ΠΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ
ΒΛΑΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15013/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

192

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΖΑΧΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15014/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

193

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΜΑΡΙΝΗ ΚΛΕΙΟΥΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15015/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

194

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ Χα ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15016/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

195

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15017/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

196

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15018/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

197

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΖΗΝΟΒΙΑΣ  ΠΕΝΚΙΔΗ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15019/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

198

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΠΟΥΠΑΚΗ
ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15021/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

199

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΩΑΝΝΑΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15022/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

200

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΒΕΡΟΥΤΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15023/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

201

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15024/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

202

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΣΕΡΕΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15025/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

203

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΣΕΡΕΠΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15026/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

204

Αποδοχή ή μη της αίτηση του ΣΕΡΕΠΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15027/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

205

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΣΕΡΕΠΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15028/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

206

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΣΕΡΕΠΑ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15029/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

207

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15030/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

208

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ ΦΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15031/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

209

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ
Χα ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΑΜΠΟΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15032/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

210

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΣΤΑΜΑΤΗ
ΚΑΜΠΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15033/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

211

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΑΜΠΟΛΗ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15034/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

212

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15035/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

213

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΝΤΑΛΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15036/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

214

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ Χα ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΠΟΥ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15037/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

215

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15038/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

216

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΠΟΛΥΒΙΟΥ
ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15039/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

217

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΑΘΗΝΑΣ
ΠΑΠΠΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15040/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

218

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15041/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

219

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΩΡΑΚΗ  για εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15042/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

220

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15043/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

221

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗΣ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15044/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

222

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΚΟΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15045/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

223

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΓΕΩΡΓΑ ΙΩΑΝΝΗ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15046/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

224

Αποδοχή ή μη της αίτησης της  ΛΙΟΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15047/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

225

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 2.ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑΣ, 3.
ΡΑΠΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ, 4. ΚΑΡΟΛΟΥ ΑΛΓΚΙΝΓ, 5. ΓΚΟΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15048/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

226

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΚΑΜΠΟΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15049/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

227

Αποδοχή ή μη της αίτησης
των  1. ΚΑΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 2. ΚΟΛΟΒΟΥ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, 3. ΛΙΑΝΟΥ- ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ, 4. ΚΟΛΟΒΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ, 5. ΚΟΛΟΒΟΥ
ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15050/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

228

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΥΜΠΑΡΔΑ, 2.
ΓΟΥΝΑΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 3. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΠΑΥΛΟΥ
για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15051/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

229

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΚΛΗΡΟΝ. ΛΙΟΣΗ ΙΣΙΔΩΡΑΣ 2. ΛΙΟΣΗ ΜΙΧΑΗΛ,
3. ΛΙΟΣΗ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15052/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

230

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ ΤΑΞΙΑΡΧΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15053/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

231

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΠΑΝΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15054/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

232

Αποδοχή ή μη της αίτησης
των  1. ΠΑΓΩΝΑ ΜΑΡΙΑ, 2. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΘΕΟΦΑΝΗ, 3. ΚΑΤΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15055/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

233

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΣΑΒΒΙΔΗ ΙΩΑΝΝΗ, 2. ΣΑΒΒΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3.
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15056/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

234

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ-ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΞΑΝΘΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15057/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

235

Αποδοχή ή μη της αίτησης
των  1. ΤΣΕΒΑ ΑΝΔΡΕΑ, 2. ΤΣΕΒΑ ΣΟΦΙΑΣ,
3. ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ, 4. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΑΠΠΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15059/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

236

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1.
ΚΛΗΡΟΝ. ΠΑΠΠΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 2. ΠΑΠΠΟΥ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15060/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

237

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΔΕΔΕ, 2. ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΔΕ, 3.
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑΣ ΔΕΔΕ 4, ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΔΕ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15061/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

238

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, 2. ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΒΑΣΙΛΗ, 3.
ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15062/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

239

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΖΩΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ, 2. ΖΩΙΔΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 3.
ΖΩΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΥ, 4. ΖΩΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, 5. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15063/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

240

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΒΟΚΟΛΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ, 2. ΔΕΔΕ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, 3.
ΔΕΔΕ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 4. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ Χας
ΙΩΑΝΝΗ ΔΕΔΕ, 5. ΔΕΔΕ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 6. ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ για εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15064/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

241

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΓΕΩΡΓΑΝΤΕΛΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15065/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

242

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15066/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

243

Αποδοχή ή μη της αίτησης των  1. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ, 2.
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15067/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

244

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΑΤΜΑΤΣΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15068/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

245

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΣΤΑΜΑΙΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15069/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

246

Αποδοχή ή μη της αίτησης του Β.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ
– Σ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Α.Ε. για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15070/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

247

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΦΟΥΡΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15071/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

248

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΤΡΙΒΕΛΛΑ ΕΛΕΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15072/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

249

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1.
ΤΣΙΓΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ, 2. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ, 3. ΤΣΙΓΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΑΣ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15073/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

250

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15074/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

251

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΔΗΜΗΤΡΑΣ συζ. Α.
ΚΑΜΠΟΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15075/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

252

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΦΟΡΤΩΜΑ
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ, 2. ΦΟΡΤΩΜΑ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15076/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

253

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΒΕΡΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ,
2. ΒΕΡΓΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15077/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

254

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΑΤΖΑΜΠΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ, 2. ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, 3. ΚΛΗΡΟΝ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΤΖΑΜΠΟΥ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15078/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

255

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15079/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

256

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΛΟΓΟΘΕΤΗ
ΙΠΟΚΡΑΤΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15080/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

257

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1. ΚΑΦΙΩΤΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ, 2. ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ ΣΥΖ. ΣΤ. ΚΑΦΙΩΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15081/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

258

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ
– ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15082/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

259

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΜΠΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15083/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

260

Αποδοχή ή μη της αίτησης των
ΚΛΗΡΟΝ. ΒΑΚΑΛΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15084/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

261

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1.
ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 2. ΦΙΛΗΣ ΧΡ., 3. ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15085/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

262

Αποδοχή ή
μη της αίτησης των 1. ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ, 2. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15086/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

263

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1.
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑΣ, 2. ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΕΛΕΝΗΣ-ΣΟΦΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15087/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

264

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΚΟΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15088/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

265

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1.
ΣΕΡΕΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, 2. ΣΕΡΕΠΑ, 2. ΣΕΡΕΠΑ ΜΑΡΙΑΣ, 3. ΣΕΡΕΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15090/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

266

Αποδοχή ή μη της αίτησης των
ΚΛΗΡΟΝ. ΚΟΥΡΤΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15091/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

267

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1.
ΚΟΡΩΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ, 2. ΚΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ, 3. ΚΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση
της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15092/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

268

Αποδοχή ή μη της αίτησης των 1.
ΡΙΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ, 2. ΡΙΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15093/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

269

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΚΑΜΠΟΛΗ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15094/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

270

Αποδοχή ή μη της αίτησης Των
Ελένης χήρας Χρήστου Μίχα, Αλεξάνδρας συζ. Ηλία Τσάλτα,
Μαρίας Μίχα, Μαρίας χήρας Κων/νου Μίχα, Αγαθής συζ. Δημ.
Φυτά, Γεωργίας συζ. Κων/νου Μουστακάτου, Κων/νας
συζ. Βας. Αγγελούση,
Μαρίας συζ. Γεράσιμου Κούρτη, Νικολάου Κούρτη του Γεράσιμου  για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15095/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

271

Αποδοχή ή μη της αίτησης των
Βασιλικής Αποστολίδου του Ιωάννη, Θρασύβουλου Αποστολίδη, για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15096/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

272

Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΚΑΙ ΒΕΡΝΑΔΑΚΗ ΠΑΥΛΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15098/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

273

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ,
για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15099/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

274

Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,
ΝΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΝΙΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΝΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της
διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15100/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

275

Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ,
ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15101/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

276

Αποδοχή ή μη της αίτησης των κληρονόμων ΜΑΡΙΑΣ
χήρας ΣΤΑΜ. ΣΤΑΜΟΥ, για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15102/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

277

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΛΙΟΣΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ,για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15103/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

278

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΚΑΜΠΟΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ  για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15104/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

279

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΔΟΥΦΕΞΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15105/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

280

Αποδοχή ή μη της αίτησης Των
ΑΘΗΝΑΣ ΣΕΡΕΠΑ, ΦΑΝΗΣ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΕΠΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΕΡΕΠΑ
ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ, ΜΑΡΙΑΣ ΣΕΡΕΠΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ, ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ ΣΕΡΕΠΑ ΤΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15106/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

281

Αποδοχή ή μη της αίτησης  κληρονόμων ΛΙΑΚΟΥ ή ΛΙΑΚΟΥΡΑ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ   για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15107/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

282

Αποδοχή ή μη της αίτησης της για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς  των κληρονόμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑΣ ΑΤΖΑΜΠΟΥ
με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15108/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

283

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΜΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΟΥ για
εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15109/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

284

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΣΕΡΕΠΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ του Λεωνίδα για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

15110/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

285

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΣΤΑΜΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΤΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15111/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

286

Αποδοχή ή μη της αίτησης του ΣΕΡΕΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15112/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

287

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΚΟΛΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΣΥΖ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15113/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

288

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΒΕΡΟΥΤΗ ΜΑΡΙΑΣ ΣΥΖ. ΣΠΥΡΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15115/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

289

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΣΥΖ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15116/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

290

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΜΠΟΥΡΑΪΜΗ ΣΙΔΕΡΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15117/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

291

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΒΑΘΗ ΕΛΕΝΗΣ ΧΗΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15118/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

292

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15119/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

293

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15120/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

294

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΧΗΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15121/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

295

Αποδοχή ή μη της αίτησης της ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15122/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

296

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15123/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

297

Αποδοχή ή μη της αίτησης του
ΡΕΠΠΑ ΦΩΤΙΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15124/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

298

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με
τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15125/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

299

Αποδοχή ή μη της αίτησης της
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15126/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

300

Αποδοχή ή μη της αίτησης των ΠΑΣΑΛΟΥΚΑ
ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς με τον
Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15127/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

301

Αποδοχή ή μη της αίτησης των
ΔΕΔΕ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΔΕΔΕ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΟΦΙΑ χα ΧΡΗΣΤΟΥ ΔΕΔΕ ΚΑΙ ΔΕΔΕ ΜΑΡΙΑ για εξωδικαστική
επίλυση της διαφοράς με τον Δήμο.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

15129/18-4-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ
 ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Γιώργα Ανδριάνα……………
2. Κουτσογιάννη Παναγιώτα……………..