ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 26-10-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚO 28o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΠΡΑΚΤΙΚO 28Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 26-10-2020

Άνω Λιόσια σήμερα την 26η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθησαν κατά την 26-10-20 ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

190

Έγκριση Προσχεδίου Ψηφίσματος – Θεσμοθέτηση Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29609/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

191

Ενεργοποίηση 5 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης σε κάθε Δήμο μέλος του Δικτύου SDG 17 Greece στο πλαίσιο της Εβδομάδας Βιώσιμων Στόχων 2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29610/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

192

Αποδοχή ή μη εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Φυλής και των: 1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Κωνσταντίνου, 2. ΚΩΝ/ΝOΥ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ, 3. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΠΑΠΠΟΥ του Μιχαήλ,
4. ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΥ του Ιωάννη, 5. ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη, 6. ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη μετά από άσκηση αγωγής, δυνάμει της αρ. 299/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29611/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

193

Καθορισμός αμοιβής των δικηγόρων Αθηνών: α) Αλεξόπουλου Βασιλείου, β) Μαρούδη Βασιλείου και γ) Σταυρόπουλου Μαρίνου για να παραστούν και να εκπροσωπήσουν το Δήμο Φυλής ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών δια του Πταισματοδικείου Αχαρνών.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29612/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

194

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Παπαδήμα Ελένης – Αναστασίας για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής: α) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, δυνάμει της αρ. 266/20 απόφασης Ο.Ε. περί επικύρωσης ενεργειών Δημάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας και β) ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών, δυνάμει της αρ. 249/20 απόφασης Ο.Ε. περί επικύρωσης ενεργειών Δημάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29613/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

195

Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Ρεντούμη Ελένης για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της αρ. 304/20 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί επικύρωσης ενεργειών Δημάρχου για την παροχή πληρεξουσιότητας

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29614/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

196

Παρατάσεις Μισθωμάτων του Δήμου Φυλής επί των οποίων δεν έχει λήξει η δωδεκαετής χρήση.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29615/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

197

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 228/2019 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29616/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

198

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ “ΑΜΥΝΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 49/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29617/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

199

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για τη «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» Α.Μ. 253/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29618/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

200

Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας, για την Διενέργεια Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΥΛΗΣ» με Α.Μ. 255/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29619/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

201

Καθορισμός αμοιβής εξεταστικής επιτροπής των Κατατακτήριων Εξετάσεων Πιάνου, Κιθάρας, Ανώτερων Θεωρητικών του Δημοτικού Ωδείου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29620/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

202

4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29621/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

203

Κυκλοφοριακή παρέμβαση σε οδούς περιμετρικά της πλατείας Κρήτης στην Π.Ε. Λίμνη της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29622/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

204

Έγκριση αιτήματος του ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Πάρνηθα», για την παραχώρηση χρήσης γηπέδου τένις που βρίσκεται στο Ο.Τ. 21Α επί των οδών Ευτυχίου, Σχολαρίου &
Γ. Φραντζή, δυνάμει της αρ. 21/2020 απόφασης Δ.Σ. του ν.π.δ.δ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

29624/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

205

Έγκριση δαπάνης ποσού 3.420,00€, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης της Γυναικείας Ομάδας Καλαθοσφαίρισης, του Γυμναστικού Αθλητικού Συλλόγου ΕΥΝΙΚΟΣ, για την συμμετοχή τους σε αγώνα του Εθνικού Πρωταθλήματος.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

29625/26-10-20

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη ……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..