ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε.Π.Ζ. – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε.Π.Ζ.

      Άνω Λιόσια σήμερα την 19η του μήνα Iουνίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που ελήφθησαν κατά την 19-6-2019  συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06.

 

ΑΡ. ΑΠΟΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

8

Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης
αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου
επί πεζοδρομίου, για συνεργείο οχημάτων του
Γιαννόπουλου Ιωάννη που βρίσκεται στις οδούς Καρατάσου και Υψηλάντη Δ. (Ο.Τ.
279), στην Π.Ε. Αγ. Γεώργιος, του Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Λιοσίων, του
Δήμου Φυλής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22167/19-4-19

 

9

Εισήγηση προς το Δ.Σ., περί εξέτασης
αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της μονάδος
αποθηκεύσεως διαλογής μηχανικής ανακυκλώσεως ΑΕΚΚ, στη θέση “Μπουκοβίλι”, στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Άνω
Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

22169/19-4-19

 

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..