ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 29-09-2020 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  29-09-2020

Στα Άνω Λιόσια σήμερα την 29η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα Τρίτη , ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 29-9-2020 (δια περιφοράς)  συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

266

Επικύρωση ενεργειών
Δημάρχου περί π
αροχής
πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών                κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
του Νικολάου για την παράστασή της, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία
Εργατικών Διαφορών), στη συζήτηση της αγωγής των Νικολάου Καμπόλη κ.λ.π.  κατά
του Δήμου Φυλής, δυνάμει της υπ’ αριθ.846/2020 απόφασής του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

26552/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

267

Λήψη
απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από δικηγόρο της Ν.Υ. του
Δήμου κατά της
υπ’ αριθμ. Α
12746/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμ.25ο
Μονομελές).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

26553/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

268

Παροχή
πληρεξουσιότητας
στη
δικηγόρο Αθηνών κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Κων/νου για την νομική εκπροσώπηση
του Δήμου, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αχαρνών (Διαδικασία Εργατικών Διαφορών),
στη συζήτηση της αγωγής των Βασιλείου Αναστασίας κ.λ.π. κατά του Δήμου Φυλής,
στη δικάσιμο της 1-10-2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

26554/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

269

Επικύρωση
ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη Προσωρινού
Αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» Ο.Τ. 21 ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 43/19    Προϋπολογισμός
μελέτης: 152.221,47 € (με Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

26555/29-9-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..