ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  6-8-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε.  6-8-2019

 

     Άνω Λιόσια σήμερα την 6η του μήνα Αυγούστου του έτους 2019, Τρίτη  ημέρα  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 6-8-2019 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

198

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Αναίρεση) από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, κατά της υπ’ αριθ. 161/2018 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου   Αθηνών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31944/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

199

Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη Ασκηθείσας Αναίρεσης από δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου  κατά της υπ’ αριθ. 1568/2017 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου   Αθηνών

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31945/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

200

Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, κατά των υπ’ αριθ. 10532/2017 & 10533/2017 αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου   Αθηνών.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31947/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

201

Λήψη απόφασης για την επίλυση ή μη με εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και του ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΠΑΠΠΟΥ του Ιωάννη & την καταβολή ποσού 21.687,00 €, ως αποζημίωση εξαιτίας ζημιών σε αντικείμενα και εμπορεύματα στο υπόγειο της οικίας του, από πλημμύρα που προκλήθηκε μετά από βλάβη που υπέστη ο αγωγός ύδρευσης που βρίσκεται σε διπλανό οικόπεδο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31948/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

202

Απόδοση δαπανών Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Α 102/2019).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31949/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

203

Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού, για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.: 201/2019 Τ.Υ., προϋπολογισμού 74.398,02 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31950/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

204

Αντικατάσταση Υπεργολάβου στην με αρ. πρωτ. 30224/26-7-2019 Σύμβαση του Δήμου Φυλής για την ΟΜΑΔΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ (πετρελαίου κίνησης & αμόλυβδης βενζίνης) για τα έτη 2019-2020

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31951/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

205

Μεταβολή Οικονομικών Στοιχείων της υπ’ αριθμ 21933/2-7-2018 Σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» ΑΜ: 70/2017 Τ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31952/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

206

Έγκριση όρων διακήρυξης για την ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΏΝ (
SCRAP) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

31953/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

207

Παροχή πληρεξουσιότητας στο Δικηγόρο Αθηνών και Νομικό Σύμβουλο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) κ. Ζυγούρη Παναγιώτη για σύνταξη γνωμοδότησης με θέμα: “Νομιμότητα ανάληψης οφειλών ΠΑΕ ΑΠΟ ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ προς το Δημόσιο και το ΙΚΑ από το Δήμο Φυλής, σύμφωνα με το ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄ 107).

31954/6-8-2019

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..