Δημόσιος Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042716
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 22-05-2020
Αριθ. Πρωτ.: 12164

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Δημόσιου Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού,

για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία

«ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ»

Α.Μ.: 81/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 96.250,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (119.350,00€ με Φ.Π.Α.24%)

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΙΣΣΑΣ ΣΕ ΔΡΟΜΟΥΣ» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 96.250,00 € χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (119.350,00€ με Φ.Π.Α.24%).

Αντικείμενο της σύμβασης αφορά την μίσθωση μηχανήματος τοποθέτησης πίσσας σε δρόμους, για τις ανάγκες του Δήμου. Η παρούσα αφορά την μίσθωση αυτοκινούμενου μηχανήματος παρασκευής και εφαρμογής ασφάλτου χαμηλής θερμοκρασίας δια εκτοξεύσεως (asphalt patcher). Το μηχάνημα τοποθέτησης πίσσας θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες επισκευής οδών του Δήμου Φυλής, σε σημεία που τα οδοστρώματα εμφανίζουν βλάβες, οι οποίες είτε μπορούν να αποβούν επικίνδυνες, είτε μπορούν να δημιουργήσουν μελλοντικά μεγαλύτερα προβλήματα. Το μηχάνημα θα αξιοποιηθεί από το προσωπικό του Δήμου Φυλής για την επισκευή οδών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 45500000-2 – Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσόν των 96.250,00€ χωρίς ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός με ΦΠΑ: € 119.350,00) και θα βαρύνει την με Κ.Α. : 30-6234.10003 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 08/06/2020 και ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτην 12/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
& ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή
Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

25/05/2020

26/05/2020
και ώρα 08:00

08/06/2020
και ώρα 16:00

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της προεκτιμόμενης αξίας της σύμβασης (ενδεικτικός  προϋπολογισμός), εκτός Φ. Π. Α., ποσού χιλίων  εννιακοσίων είκοσι πέντε ευρώ 1.925,00 €. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της διακήρυξης, ήτοι για διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 91668 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)