ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΔΑ:Ψ5ΙΗΩΗΤ-ΤΟ9
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                             Άνω Λιόσια 02/04/2019
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                       Αριθ. Πρωτ.: 11204
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: dtexnyp@fyli.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

      Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης 80/2019 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .

Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και 23/04/2019 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση ισόγειο οίκημα με εμβαδόν 80-100 m2, εντός της Π.Ε Κέντρου, της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής, για στέγαση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές- ανάγκες που πρέπει να καλύπτει το προς μίσθωση κτίριο είναι:

    •Για την εύκολη πρόσβαση του κοινού (πεζών και οδηγών) να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της Π.Ε Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων.

    •Να είναι ισόγειο, με συνολικό εμβαδόν (κύριοι και βοηθητικοί χώροι) 80-100 m2.

    •Να διαθέτει υπόγειο βοηθητικό χώρο.

    •Να διαθέτει οικοδομική άδεια.

    •Να υπάρχουν τουαλέτες.

    •Να διαθέτει κλιματισμό, ψύξη&θέρμανση, όπως επίσης και εξαερισμό.

    •Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου.

    •Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Το προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το γενικό οικοδομικό κανονισμό, να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισμό και παροχή νερού με δικούς του ανεξάρτητους μετρητές, σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (κουζίνα, αποθήκες, λεβητοστάσιο, wc κ.λπ.).

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77 κα Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

                                                    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

                                              ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ