Πρόσκληση 10ης /2020 Συνεδρίασης Τοπικού Συμβουλίου Φυλής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                       
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                     
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

Φυλή, 20-10-2020
Αριθμ.Πρωτ.: 28791

 

ΠΡΟΣ                                
 Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

10ης /2020 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί  δια περιφοράς η με αρ. 10η συνεδρίαση του Συμβουλίου  Κοινότητας στις   23-10-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ( Π.Ν.Π):

Α) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού  COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” ( ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) ”Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού  COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με το πιο κάτω θέμα: 

  1. «Ενημέρωση για τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου που θα λάβουν χώρα στη Δημοτική Ενότητα Φυλής».

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε , έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],την ψήφο σας  (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης , λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο του 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση , θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης  συνεδρίαση, μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ