Πρόσκληση 17ης Συνεδρίασης Ο.Ε. στις 8-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                        Άνω Λιόσια 4-4-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                          Αριθ. Πρωτ.: 11586
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                           Π Ρ Ο Σ
                           Τ………………………………………………………………………

                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στο δημοτικό κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων, έδρα του Δήμου Φυλής, στις 8-4-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για να συζητήσουμε στην με αρ.17 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω θέματα:

1. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (12ο Τμήμα), κατά τη συζήτηση της Έφεσης του Τσέτσου Γεώργιου κατά του Δήμου Φυλής και της υπ’ αριθ.Α7383/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 8-4-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
2. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΕΛΕΝΗ – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών-Περιουσιακών Διαφορών), στη συζήτηση της Αγωγής του Ρόδη Λάμπρου κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 9-4-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)
3. Παροχή πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΡΕΝΤΟΥΜΗ ΕΛΕΝΗ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, στη συζήτηση της αγωγής της Χρυσή Μαρίας κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 11-4-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

4. Λήψη απόφασης για την άσκηση Ανταίτησης από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, κατά τη συζήτηση της αίτησης των: Περιμένη Σοφίας κλπ κατά του Δήμου Φυλής, για καθορισμό προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης & αναγνώρισης δικαιούχου απαλλοτριωθείσας ιδιοκτησίας στις Π.Ε. ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΒΙΟΠΑ & ΑΝΩ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΛΙΜΝΗ, ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών, κατά τη δικάσιμο της 9-4-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                      ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ