CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 22ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 10-5-2022

Αναρτήθηκε στις 9/05/2022, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 06-05-2022
Αριθ. Πρωτ.: 14682

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 22 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 10-5-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 

  1. Ανάκληση της υπ’ αριθμ.: 208/2022 (ΑΔΑ: 9Σ5ΜΩΗΤ-Ν4Γ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φυλής με θέμα: «Έγκριση μελέτης – κατασκευής στο πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης μέσα από το έργο (Sub. 1 – 16873) Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του δημόσιου χώρου» της δράσης «Παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτιριακό απόθεμα» – ID 16873 – , που είναι ενταγμένα στον πυλώνα 1 της Πράσινης Μετάβασης στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, Άξονα 1.2 – Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση», και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση της μελέτης.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Έγκριση υποβολής Πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Φυλής», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ “ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ” Ο.Τ.21 ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ.43/2019.                      ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΟΣΧΟΒΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΟΣΜΑ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Έγκριση 9ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ.207/2018.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α. ΜΟΡΦΑΣ Α.Τ.Ε.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δ/ντής κ. Στάμου Ευάγγελος)

  1. Κατακύρωση ή μη των αποτελέσματων της Προφορικής Μειοδοτικής Δημοπρασίας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 382/2021, δυνάμει των υπ’ αριθμ. 13978/ 28-4-2022 & υπ’ αριθμ. 13979/28-4-2022 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ 10874/1-4-2022 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση ή μη των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΝΙΚΟΥ ΕNΕΡΓEΙΑΚΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ (VIRTUAL NET METERING)» Α.Μ. 257/2020 Τ.Υ.,  προϋπολογισμού  582.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ΄ αριθμ. 14049/29-4-2022 3ου Πρακτικού (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ»).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση του υπ’ αριθμ. 11890/8-4-2022 3ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 247/2020  Τ.Υ., προϋπολογισμού  1.803.117,48€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 14050/               29-4-2022 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Α. ΤΡΙΤΣΗΣ»).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Επικύρωση ή μη του υπ’ αριθμ. 10620/31-3-2022 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού Ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου και Κατακύρωση ή μη των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού που αφορά στην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ “ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΙΜΠΙΖΑΣ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 357/2021 Τ.Υ., προϋπολογισμού 200.880,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), δυνάμει του υπ’ αριθμ. 13696/26-4-2022 3ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών & Όρων Διακήρυξης με Ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ-ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»  με  Α.Μ. 7/2022 Τ.Υ., προϋπολογισμού 21.285.950,46€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).  (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗ)

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

  1. Απόδοση δαπάνης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής – απαλλαγή Υπολόγου.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Υπόλογος κ. Στουραΐτης Δημήτριος)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ