Πρόσκληση 35ης συνεδρίασης (ΕΚΤΑΚΤΗΣ) Οικονομικής Επιτροπής στις 2-6-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 2-6-2021
Αριθ. Πρωτ.: 15233

 

Π Ρ Ο Σ
Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 35 συνεδρίαση ΕΚΤΑΚΤΗ της Οικονομικής Επιτροπής στις 2-6-2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με το παρακάτω θέμα:

1. Παροχή πληρεξουσιότητας στο δικηγόρο Αθηνών κ. ΖΕΡΒΑ ΜΗΝΑ, για τη νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 5ο), στη συζήτηση της Αγωγής του Πετρέκα Μιχαήλ κατά του Δήμου Φυλής, στη δικάσιμο της 4-6-2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.90/2021 απόφασης Δ.Σ.
(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Παππούς Χρήστος)

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία), ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το κατεπείγον συνίσταται στο γεγονός ότι η δικάσιμος είναι στις 4-6-2021.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ