Πρόσκληση 48ης Συνεδρίασης Ο.Ε. για τις 17-11-2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άνω Λιόσια 13-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 31449

                                 

Π Ρ Ο Σ
 Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, η με αρ. 48 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17-11-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με τα παρακάτω θέματα:

 1. Αποδοχή δωρεάς δύο (2) σχολικών λεωφορείων από το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)  

 1. Έγκριση ασκηθείσας Αίτησης (Εκούσια Δικαιοδοσία) του Δήμου Φυλής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών από τη δικηγόρο της Ν.Υ. του Δήμου κα Ρεκουνιώτη Όλγα, η οποία συζητείται στη δικάσιμο της 27-11-2020.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ένδικου μέσου (Έφεση) από το Δήμο Φυλής κατά της υπ’ αριθ. 13293/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δήμαρχος κ. Χρήστος Παππούς)

 1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ. 28531/19-10-2020 1ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ. 30342/04-11-2020 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 2/2020 (Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ), προϋπολογισμού  148.800,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Επικύρωση των υπ’ αριθμ. 29001/22-10-2020 1ου Πρακτικού και υπ’ αριθμ.  30341/04-11-2020 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού ανάδειξης Προσωρινού Αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 110/2020 Τ.Υ., προϋπολογισμού 128.434,24 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ “ΑΜΥΝΑ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 49/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ» Α.Μ. 227/2020 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  προϋπολογισμού 71.523,20€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 228/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»  Α.Μ. 252/2020   Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,  προϋπολογισμού 74.391,44€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

     (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, Α.Μ. 253/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης που αφορά στην «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ», Α.Μ. 255/20 Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

     (ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και Όρων Διακήρυξης με ορισμό Επιτροπής Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» Α.Μ. 292/2020 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, προϋπολογισμού 73.769,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.).

(ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Δ/ντρια κα Τριβέλλα Δήμητρα)

 1. Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του Ανοιχτού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την κατασκευή του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» Α.Μ. 215/2020, προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., δυνάμει του υπ’ αριθ. πρωτ. 31443/13-11-20 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού.

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ01 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 1. Λήψη απόφασης για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

(ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Αντ/χος κ. Σχίζας Αθανάσιος)

 

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση grafeio.epitropon@fyli.gr για την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και για τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ – ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ