CityOn single logo
Γραμμή Δημότη: 15691

Πρόσκληση 51ης Συνεδρίασης Δ.Σ. την Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 12:30

Αναρτήθηκε στις 26/12/2021, στην κατηγορία Προσκλήσεις Συμβουλίων - Επιτροπών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                         
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Άνω Λιόσια 24-12-2021
Αριθ. Πρωτ.: 44765

 ΠΡΟΣ
 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Φυλής

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. 51 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 28-12-2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) Α) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20) με τα πιο κάτω θέματα :

  1. Έγκριση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022.

  1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Σταυρόπουλου Σ. Μαρίνου, για να παραστεί και να εκπροσωπήσει το Δήμο Φυλής επί ποινικής υποθέσεως υπό στοιχεία ΕΓ: 65-21/208 και ΑΒΜ: Ε/2020/5444 ενώπιον του Εισαγγελέως Πρωτοδίκων Αθηνών, δια της Πταισματοδίκου Αχαρνών για την υποβολή την 23/12/21, δυνάμει της αρ. 1622/20-12-21 απόφασης Δημάρχου.

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω κας Παπαδήμα Εένης-Αναστασίας, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για την εξωδικαστική επίλυση ή μη επί της από 20-12-21 αγωγής που άσκησε η εταιρεία «ΗΡΩΝ Α.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, δυνάμει της αρ.720/21 απόφασης Ο.Ε.

  1. Καθορισμός αμοιβής της δικηγόρου Αθηνών κας Χαροκόπου Αγγελικής, α) για σύνταξη γνωμοδότησης για την δυνατότητα παράτασης της διάρκειας ισχύος της υπ’αριθ. πρωτ. 243/02-02-2016 Συμβάσεως παραχώρησης υπηρεσιών μεταξύ ΕΣΔΝΑ & και της κοινοπραξίας μίσθωσης αποτεφρωτήρα ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΡΣΗ Α.Ε. εντός της ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής και β) για μελλοντικές ενέργειες ενώπιον Δικαστηρίων, του Συμβουλίου της Επικράτειας και οιουδήποτε άλλου παραιτηθεί καθώς και σε περαιτέρω ενέργειες ενώπιον Διοικητικών Αρχών στην Ελλάδα ή σε Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το θέμα της Διαχειρίσεως των Αποβλήτων εντός Διοικητικών Ορίων του Δήμου Φυλής.

  1. Καθορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο, για σύνταξη γνωμοδότησης και παράστασης σε διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς επί των αγωγών των: α) Σύρου Δημητρίου & Σύρου Λάμπρου Ο.Ε ΓΑΚ: 99761/2021 και ΑΚΔ: 13762/2021, β) Κόλλια Ιωάννη και Κόλλια Ιωάννα με ΓΑΚ:103506/2021 και ΑΚΔ: 14420/2021, γ) Μηλιώνη Κ. -Μηλιώνη Β. και Σία Ε.Ε με ΓΑΚ: 104102/2021 και ΑΔΚ: 14503/2021 και δ) Αίτηση της Σοφίας συζ. Κυριάκου Περιμένη κ.λ.π με αρ. κατ. Αιτήσεως 1153/2020.

  1. Έγκριση Αναγκαιότητας και Σκοπιμότητας για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» Α.Μ. 382/2021, Δ/ΝΣΗ Τ.Υ.

  1. Προσκύρωση εδαφικής έκτασης στην ιδιοκτησία ΚΑΚΚΑΒΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗΣ με κτημ. αρ. 017737 στο Ο.Τ. 2191 στην Π.Ε. ΖΩΦΡΙΑ ΙΙ της Δ.Ε. Άνω Λιοσίων.

  1. Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο ΟΤ Κ 1282 – ΠΡΑΣΙΝΟ της Π.Ε. Άνω και Κάτω Λίμνης στην Δημοτικής Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

  1. Εκδίκαση Ενστάσεων κατά της 187/2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά την Μεμονωμένη Τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 971 ΑΘΛΗΤΙΚΑ της Π.Ε. Δροσούπολης της Δημοτικής Ενότητα Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής με την προσθήκη και της χρήσης ΧΩΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε, έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimotikosymbouliofylis@fyli.gr, περί την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και περί τις τυχών απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί των ανωτέρω θεμάτων ημερήσιας διάταξης, λαμβανομένων υπόψη και των σχετικών εισηγήσεων.

Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), οι αποφάσεις που θα ληφθούν στη δια περιφοράς συνεδρίαση, θα ανακοινωθούν από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά τη λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ-ΠΕΡΙΣΟΡΑΤΗ ΖΩΗ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ