Πρόσκληση 8ης συνεδρίασης Συμβουλίου Δ.Κ. Φυλής στις 31-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ KOIΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΗΣ                                                                                                       Φυλή, 25-08-2020
ΤΗΛ.: 210-2411702                                                                                                                                Αριθμ.Πρωτ.: 22871
FAX.: 210-2411011
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΛΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΣ
Μέλη Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
8ης /2020 Συνεδρίασης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

Σας γνωρίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς η με αρ. συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας στις 31-8-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, σύμφωνα με τις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου ( Π.Ν.Π):
Α) “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” ( ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-20) και Β) ”Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” (ΦΕΚ 75/Α΄/30-3-20), με το πιο κάτω θέμα:
1. Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις επανασύνδεσης των δημοτών των οποίων έχει κοπεί το ρεύμα λόγω οφειλής.

Συγκεκριμένα, καλείσθε όπως μας ενημερώσετε , έως την ως άνω ημέρα και ώρα πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected],την ψήφο σας (υπέρ ή κατά ή λευκή ψήφος ή αποχή από την ψηφοφορία) ως και τις τυχόν απόψεις σας – προκειμένου να συμπεριληφθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης – επί του ανωτέρω θέματος ημερήσιας διάταξης , λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής εισήγησης.
Σύμφωνα δε, με την εγκύκλιο του 40/2020 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), η απόφαση που θα ληφθεί στη δια περιφοράς συνεδρίαση , θα ανακοινωθεί από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας στην πρώτη δια ζώσης συνεδρίαση, μετά την λήψη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID -19.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
της Δημοτικής Κοινότητας Φυλής

    ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ