Πρόσκληση για την εκλογή μελών Προεδρείου Δ.Σ και μελών Ο.Ε και Ε.Π.Ζ την Κυριακή 1/9/2019 και ώρα 11:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                         Άνω Λιόσια: 28-8-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                                   Αριθ. Πρωτ.: 33427

 

Π Ρ Ο Σ

 Τον Δήμαρχο, τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φυλής

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε την Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11:00, στο Δημαρχείο Φυλής (Δημοτικό Κατάστημα Άνω Λιοσίων, αίθουσα Μελίνα Μερκούρη), ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν.3852/2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, δυνάμει των διατάξεων των Ν.4555/2018 και Ν.4623/2019.

  • Αρ. Εγκυκλίων Υπουργείου Εσωτερικών 87 και 90/2019.

 

Η Προεδρεύουσα Σύμβουλος

 

ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ