4ος Πίνακας Ανάρτησης Ε.Π.Ζ.. Δήμου Φυλής Έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε.Π.Ζ.

 Άνω Λιόσια σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Λυρίτσης Λάμπρος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που ελήφθησαν κατά την 17-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06.

ΑΡ. ΑΠΟΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

12

Προέγκριση
ίδρυσης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ ΕΝΤΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
(ΚΛΕΙΣΤΟΣ) ΜΕ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ» της ΑΣΦΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ του
Αθανασίου, επί της  οδού Λ.ΦΥΛΗΣ ΑΡ.75, στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου
Φυλής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

19613/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

        13

Προέγκριση ή μη ίδρυσης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιχνιδιών
(Υδροτσουλήθρες)
,
της εταιρείας  ΠΑΡΚΟ ΝΕΡΟΥ ΙΣΘΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (WATER FUN) με νόμιμο
εκπρόσωπο τον ΛΙΒΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Βασιλείου, επί της οδού ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ έναντι
Ο.Δ.Δ.Υ (πρώην Στρατόπεδο Λιόση) στη Δημοτική Ενότητα  ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ του ΔΗΜΟΥ
ΦΥΛΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

19614/17-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..