5ος Πίνακας Ανάρτησης Ε.Π.Ζ. Δήμου Φυλής Έτους 2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ   

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ε.Π.Ζ.

 Άνω Λιόσια σήμερα την 28η του μήνα Ιουλίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη η πιο κάτω υπογεγραμμένη Καρποδίνη Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που ελήφθησαν κατά την28-7-2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασή της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06.

ΑΡ. ΑΠΟΦ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

14

Εισήγηση προς
το Δ.Σ., περί ε
ξέτασης
αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της αποθήκης
Logistics «PARAMETROS LOGISTICS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη
θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

20731/28-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

15

Εισήγηση προς
το Δ.Σ., περί ε
ξέτασης
αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της επιχείρησης παρασκευής
ετοίμων γευμάτων ψυχρών ή εψημένων
catering και γλυκών «FRESH WAYS ΕΠΕ», που βρίσκεται στη
θέση Τζαβερδέλα, στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

20732/28-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

16

Εισήγηση προς
το Δ.Σ., περί ε
ξέτασης
αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της επιχείρησης
επαγγελματικού εργαστηρίου ξύλινων επίπλων και ξύλινων ειδών «ΧΕΙΡΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που βρίσκεται επί της οδού 53ης, στο Ο.Τ.3084, ΒΙΟ.ΠΑ.,
στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

20734/28-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

17

Εισήγηση προς
το Δ.Σ., περί ε
ξέτασης
αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου του εργαστηρίου γενικής
ηλεκτρομηχανολογίας συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού «
IPEL ΑΕΤΕ», που βρίσκεται επί
της οδού Διυλιστηρίων 337, στο ΒΙΟ.ΠΑ., στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

20735/28-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

18

Εισήγηση προς
το Δ.Σ., περί ε
ξέτασης
αιτήματος εγκρίσεως διαμορφώσεως εισόδου-εξόδου της μονάδας ανακυκλώσεως
οικοδομικών μπάζων (ΑΕΚΚ) «ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.», που βρίσκεται στη θέση Τζαβερδέλα,
στη Δ.Ε. Άνω Λιοσίων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

20736/28-7-2020

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………..