Ανακοίνωση Πρόσληψης ΤΕ Νοσηλευτών/τριών για δύο μήνες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                         
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                   

 

Άνω Λιόσια 24-11-2020
Αριθ. Πρωτ.: 32467

                                 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Φυλής, με βάση την υπ’ αριθ. 194/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, πρόκειται να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός (1) ατόμου για χρονικό διάστημα δύο (2) (Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου), για τις ανάγκες της υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού ως εξής:

Α/Α

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1

Δύο ( 2 ) μήνες από την υπογραφή της
σύμβασης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Φυλής, από την Τετάρτη 25/11/2020 μέχρι και την Παρασκευή 27/11/2020, μαζί με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΤΕ)

ή

Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή -Νοσηλεύτριας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τίτλος Σπουδών

Πιστοποιητικό γέννησης 

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 

Φωτοτυπία δύο όψεων της Αστυνομικής Ταυτότητας

Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο αιτών δεν έχει εργαστεί τους τελευταίους 12 μήνες στο Δήμο Φυλής

Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα πρόσληψης στο Δήμο Φυλής

Εκκαθαριστικό Φορολογικής Δήλωσης

Βεβαίωση Απόδοσης ΑΜΚΑ

Φωτοτυπία ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

Φωτοτυπία Βιβλιαρίου Υγείας ή άλλου παραστατικού από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ)

Ο χρόνος έναρξης του διμήνου για όσους επιλεγούν, θα αρχίσει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Ο Δήμαρχος

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας εδώ