ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ. σχετικά με την «Διάνοιξη έξι (6) ερευνητικών γεωτρήσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ


Ημ/νια : ……..25-11-20…….
Αρ. Πρωτ. : ……. 32626…….

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ.Δ/νση: Αχαρνών 61-63

13341, Άνω Λιόσια
πληροφορίες : κ. Καραμπίνη Ε.
τηλ. 2131603481
Φαξ : 2131603465
Email[email protected]

 Προς:   Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών
Υπηρεσία Υποστήριξης Πληροφορικής &
Ηλεκτρονικών Συστημάτων
Τμήμα Υποστήριξης Εφαρμογών & Υπηρεσιών Πληροφορικής
Αντιστάσεως 2 & Ι. Τσιγάντε
101 91 Παπάγου – Αθήνα
[email protected]
    

 

ΘΕΜΑ: Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜηΜΕΔ.

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 απόφαση Υπ. Υποδομών & Μεταφορών περί «Κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ( Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ.8(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016».

Ο Δήμος Φυλής Νομού Αττικής κατ’ εφαρμογή της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017(ΦΕΚ 4841/29-12-2017 τ.Β΄) απόφασης του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών, θα πραγματοποιήσει τη διαδικασία δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων (Μη.Μ.Ε.Δ ) για την επιλογή μελών επιτροπής διαγωνισμού σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016. Συγκεκριμένα η ηλεκτρονική κλήρωση αφορά την επιλογή τεχνικών υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, για τη συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου :

«Διάνοιξη έξι (6) ερευνητικών γεωτρήσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής»,

Προϋπολογισμός μελέτης : 338.251,61 € (με Φ.Π.Α. 24%), που θα χρηματοδοτηθεί από Ίδιους Πόρους.

Η ηλεκτρονική κλήρωση του ανωτέρω έργου θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 -11-2020 και ώρα 10.00 π.μ. μέσω της ιστοσελίδας (www.mimed.ggde.gr ) από την Επιτροπή του άρθρου 5 (παρ.5.4.1) της ΔΝΣ/61034/ΦΝ/466/04-12-2017 απόφασης, η οποία ορίστηκε για διεξαγωγή κληρώσεων ΜηΜΕΔ, με την υπ. αρ. 104 (αρ.πρωτ. 4058/10-02-2020) απόφαση του Δημάρχου Φυλής.

Η παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με την ως άνω απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες:

α) του Δήμου Φυλής : www.fyli.gr και

β) στην ιστοσελίδα (www.mimed.ggde.gr )

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΣΤΑΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Κατεβάστε την ανακοίνωση πατώντας στον ακόλουθο σύνδεσμο: