Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση : Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια
Τηλ.: 2132042718
FAX: 2132042714
e-mail :[email protected]

Άνω Λιόσια 23-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 20147

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022»

Α.Μ.: 51/2020, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.527.081,45€ χωρίς Φ. Π. Α. 24%  (1.893.581,00€ με Φ.Π.Α.24%)  

 

Ο Δήμαρχος Φυλής προκηρύσσει Διεθνές Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και µε κριτήριο κατακύρωσης για μεν τα υγρά καύσιμα κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση επί των διαμορφούμενων Μέσων Τιμών Πώλησης, για δε τα λιπαντικά την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021 & 2022», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.893.581,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με CPV: 9134200-9 (Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων Diesel), 09132100-4  (Αμόλυβδη βενζίνη), 09135100-5  (Πετρέλαιο θέρμανσης), 09211000-1  (Λιπαντικά).

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια  καυσίμων  και  λιπαντικών  για  τα  έτη  2021  &  2022  και  συγκεκριμένα :

1) ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ  ΚΙΝΗΣΗΣ (πετρελαίου  κίνησης  και  αμόλυβδης  βενζίνης) απαραίτητων  για την λειτουργία των οχημάτων και των διαφόρων μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών του Δήμου,

2) ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για  την  κάλυψη  των  αναγκών  θέρμανσης  του  συνόλου  των  κτιρίων  των  διαφόρων  δημοτικών  υπηρεσιών, των αθλητικών  εγκαταστάσεων (κολυμβητήριο, κλειστά  Γυμναστήρια κλπ.)  και  των  σχολικών  μονάδων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και 

3) ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ απαραίτητων για την συντήρηση των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου από τα  συνεργεία του Δήμου.

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται να ανέλθει στα 1.893.581,00€ συνυπολογιζόμενου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.527.081,45€  ΦΠΑ : 366.499,55€).

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  • ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ», (περιλαμβάνει ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΑΜΟΛΥΒΔΗ  ΒΕΝΖΙΝΗ και  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ  ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ) 
  • ΤΜΗΜΑ 2: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ»,

Η εκτιμώμενη αξίας με ΦΠΑ 24% για κάθε τμήμα εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΤΜΗΜΑ

ΔΑΠΑΝΗ (συμπερ. ΦΠΑ 24%) (€)

ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ»

1.819.336,00

ΤΜΗΜΑ 2: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ»

74.245,00

      ΣΥΝΟΛΟ

1.893.581,00

 

Προσφορές  μπορούν  να  υποβληθούν  είτε  για  το  σύνολο  των  τμημάτων είτε  για  κάθε  τμήμα  ξεχωριστά. Σε κάθε περίπτωση η προσφορά του κάθε υποψηφίου θα πρέπει να καλύπτει επί ποινή αποκλεισμού τον σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλει προσφορά.  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε κάθε περίπτωση έως 31/12/2022 το αργότερο.

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  τους  επιμέρους  Κ.Α.  κάθε  υπηρεσίας των  προϋπολογισμών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, των  οικονομικών  ετών  2021  &  2022  ως  πολυετής  δαπάνη.  

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης κατά το άρθρο 27, παρ.1 του Ν. 4412/2016 επειδή η υποβολή των προσφορών θα γίνει με ηλεκτρονικά μέσα, κατά την παρ. 4 του ιδίου άρθρου.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 28/08/2020 και ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτην 03/09/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή
Πύλη

www.promitheus.gov.gr

του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

20/07/2020

23/07/2020

01/08/2020 και ώρα 08:00

28/08/2020 και ώρα 16:00

 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το υπόδειγμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ, για το είδος του καυσίμου ή των λιπαντικών για το οποίο συμμετέχει στο διαγωνισμό και ανέρχεται στο παρακάτω ποσό ανά τμήμα:  

ΤΜΗΜΑ

Ποσό εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (€)

ΤΜΗΜΑ 1: «ΚΑΥΣΙΜΑ»

29.344,13

ΤΜΗΜΑ 2: «ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ»

1.197,50

 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 150 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr καθώς και  την επίσημη  πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 20/07/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό 2020/S 140-344338 με ημερομηνία δημοσίευσης την 22/07/2020. Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 94673. Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 94673 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)