Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  4 m3»


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Άνω Λιόσια 23-07-2020
Αριθ. Πρωτ.: 20166

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1) 

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  4 m3»

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάση  τιμής , σε  συνάρτηση  µε  τα  τεχνικά  χαρακτηριστικά  του  υπό  προμήθεια  είδους (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής), για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΟΣ  (1)  ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟΥ  ΣΑΡΩΘΡΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  4 m3».

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 173.600,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 140.000,00€ και ΦΠΑ 24 % ποσού 33.600,00€ ).

H  παρούσα  σύμβαση  αφορά  την  Προμήθεια  ενός  (1)  αναρροφητικού σαρώθρου , χωρητικότητας  4 m3 , η   λειτουργία  του  οποίου  θα  συμβάλλει  στον  εκσυγχρονισμό  του  εξοπλισμού  για  την  αποδοτικότερη  λειτουργία της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας  του  Δήμου , προκειμένου να  βελτιωθούν  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  καθαριότητας  προς  όφελος  των  δημοτών .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στη με αριθμό 78/2020 μελέτη της υπηρεσίας.

Το  CPV  του  προς  προμήθειας  είδους  είναι :  34921100-0 « Σάρωθρα  οδικού  καθαρισμού » .

Η διαδικασία  θα  διενεργηθεί με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με έναρξη υποβολής προσφορών την  24/07/2020  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 16:00μ.µ 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 11/08/2020 και ώρα 16:00.μ.μ.

Η αποσφράγιση  των  προσφορών  θα  γίνει στις 17/08/2020 ημέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.μ..

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί στις εφημερίδες: ΤΑ ΝΕΑ, ΘΡΙΑΣΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση: https://www.fyli.gr/ .

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης θα καταχωρηθεί ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr. όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 95206

Η  διενέργεια  του  διαγωνισμού  διέπεται  από  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Ν.4412/2016  [δημόσιες συμβάσεις  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών-  προσαρμογή  στις  οδηγίες  2014/24/ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ].

Δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  έχουν  όλα  τα  φυσικά  ή  νομικά  πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  είναι  για διάστημα ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ (120) ΗΜΕΡΩΝ από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Οι  ενδιαφερόμενοι  προκειμένου  να  λάβουν  μέρος  στο  διαγωνισμό  πρέπει  να  καταθέσουν  με  την προσφορά  τους  εγγύηση  συμμετοχής  ποσοστού  (2%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς το ΦΠΑ του διαγωνισμού, ήτοι 2.800,00€, δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης,  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  όπως  αναφέρεται  παραπάνω  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα  www.promitheus.gov.gr, του  ΕΣΗΔΗΣ  το αργότερο  δέκα (10) ημέρες  πριν  από  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

 

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 95206 στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)