Ανοικτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με τίτλο : «Προμήθεια και Διανομή Ειδών Διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου Φυλής και των Νομικών του Προσώπων για τα έτη 2019-2022»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                     Φυλή, 12-06-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. : 21524

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

Διεύθυνση Προμηθειών 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«Προμήθεια και Διανομή Ειδών
Διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου Φυλής και των Νομικών του Προσώπων για τα
έτη 2019-2022»

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει τιμής  (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και Διανομή Ειδών Διατροφής για τις ανάγκες του Δήμου Φυλής και των Νομκών του Προσώπων για τα έτη 2019-2022». Συγκεκριμένα ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μονάδας για τα είδη παντοπωλείου, αρτοποιείου, ζαχαροπλαστείου, γαλακτοκομικών & κέτερινγκ ενώ για το ελαιόλαδο και τα είδη κρεοπωλείου, οπωροπωλείου και ιχθυοπωλείου θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.583.196,19 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 6.621.605,45 €). Δίδεται δικαίωμα προαίρεσης, έως 2.032.039,76 € (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για παράταση της σύμβασης για ένα (1) ακόμη έτος.

Φορέας χρηματοδότησης της σύμβασης είναι ο Δήμος Φυλής και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και διανομή ειδών διατροφής για την κάλυψη των αναγκών σίτισης και η προμήθεια γάλακτος εργαζομένων στο Δήμο Φυλής και στα Νομικά του Πρόσωπα. Ειδικότερα, η προμήθεια γάλακτος προορίζεται για το μόνιμο προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ αλλά και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικότητες και στις θέσεις εργασίας της 53361/2006 Κ.Υ.Α. (Β’ 1503), ανεξαρτήτως αν είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

 

Προϊόν

CPV

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15000000-8

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

CPV 15411110-6

ΕΙΔΗ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΜΑΝΑΒΙΚΗΣ)

CPV 03100000-2

ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15110000-2

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15220000-6

ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ

CPV 15811100-7

ΕΙΔΗ ΖΑΖΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ

CPV 15810000-9

ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ

CPV 15500000-3

ΕΙΔΗ ΚΕΤΕΡΙΝΓΚ

CPV 15811511-1

ΓΑΛΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

CPV 15511000-3

 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας των υπό προμήθεια ειδών. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της Σύμβασης, για τέσσερα (4) έτη, ήτοι για τα έτη 2019-2022 και μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 10/07/2019 ώρα 16:00.μ.μ., τριάντα (30) ημέρες μετά τη δημοσίευση από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους, ήτοι στις 16/07/2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf), στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr,του ΕΣΗΔΗΣ, με συστημικό αριθμό 75573.

Η διενέργεια του διαγωνισμού διέπεται από τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 [δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών- προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ], του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010, του N. 4013/2011, του Ν. 4155/2013, καθώς και των Νόμων, Διαταγμάτων, Κανονιστικών Αποφάσεων κ. λ. π. που εναρμόνισαν την Εθνική νομοθεσία, περί προμηθειών, με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (άρθρο 97 ν. 4412/2016).

Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν με την προσφορά τους εγγύηση συμμετοχής ποσοστού (2%) στο 2% της αξίας του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και του δικαιώματος προαίρεσης), ήτοι 132.432,11 €.

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τη γνωστοποίηση της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται όπως αναφέρεται παραπάνω στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ μέχρι δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ

Σημείωση:

Όλα τα αρχεία που αφορούν στο Διαγωνισμό, είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο  www.promitheus.gov.gr
Ακολουθείστε την κάτωθι διαδρομή:
Για να δείτε όλα τα συνημμένα πατήστε εδώ
(Δώστε το Νο. 75573  στο Α/Α Συστήματος  και κατόπιν πατήστε “Αναζήτηση”.
Πατήστε πάνω στον αριθμό Συστήματος και μετά επιλέξτε το πεδίο “Συνημμένα”)

Συμπληρωματικά: