Διαγωνισμός με τίτλο: “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                      Άνω Λιόσια, 04-07-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                                                                        Αριθ. Πρωτ. : 25223

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

 

Για τον Δήμο Φυλής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 117 ΤΟΥ Ν.4412/2016

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ

Για την επιλογή αναδόχου σύνταξης Μελέτης

  1. Ο Δήμος Φυλής, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου :

«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ» 

Εκτιμώμενου προϋπολογισμού μελέτης : 36.000,00 € (με Φ.Π.Α) 29.032,23 € (χωρίς Φ.Π.Α)

 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  –  Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε. : 9775.06.008.

  1. Η Διακήρυξη, και τα συμβατικά τεύχη βρίσκονται αναρτημένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου www.fyli.gr από τις 5/07/2019.

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται δωρεάν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής, (Αχαρνών 61-63 Άνω Λιόσια, 3ος όροφος) μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019. Σε περίπτωση που δεν το παραλαμβάνει ο ίδιος ο διαγωνιζόμενος απαιτείται εξουσιοδότηση του προσώπου που θα το παραλάβει.Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2131603481, FAX επικοινωνίας 2131603465, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βουτσινά Β. ή κ. Καραμπίνη.

  1.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Μελίνα Μερκούρη) του Δημαρχείου του Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια, στις 16 Ιουλίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών), από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Φυλής.
  2. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την “ανοικτή διαδικασία” του συνοπτικού διαγωνισμού κατά το άρθρο 117 του Ν.4412/2016.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/16.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά.

  1. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών :

Κατηγορία μελέτης 13 (ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ) (πτυχία Α΄ τάξης και άνω)

 προεκτιμώμενη αμοιβή 29.032,23 € (χωρίς ΦΠΑ)

  1.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν :

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην εκπόνηση μελετών της κατηγορίας που αναφέρεται ανωτέρω  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  1. Για την έγκυρη συμμετοχή στον διαγωνισμό ΔΕΝ απαιτείται από τους διαγωνιζόμενους, κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. (Αρθρο 72 παρ.1α Ν.4412/2016).
  2. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ – Κωδικός Πίστωσης : Κ.Α.Ε.: 9775.06.008.
  3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή.
  4. Το πλήρες κείμενο της Περίληψης και της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με το άρθρο 296 του Ν. 4412/2016.

Δεν προβλέπεται δημοσίευση της προκήρυξης (περίληψη της παρούσας) στον τοπικό τύπο (περιπτ. γ΄της παρ. 1 του άρθρου 121, περιπτ. 59, 68 και 82 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016).

Η παρούσα Περίληψη αναρτάται στο πρόγραμμα “ΔΙΑΥΓΕΙΑ” μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. Της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 και στη συνέχεια μόνο στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (παρ. 3 του άρθρου 38, του άρθρο 66 παρ. 2 του άρθρου 117 και περιπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 121 του Ν. 4412/16).

Επίσης η παρούσα Περίληψη δημοσιεύεται μαζί με την Διακήρυξη στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.fyli.gr), στο ενημερωτικό δελτίο του Τ.Ε.Ε. και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου.

 

 

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ   4-7-2019

Ο   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΥΛΗΣ

Συμπληρωματικά: