Χορήγηση τρίωρης άδειας στο προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου για την συμμετοχή του στην εκδήλωση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Φυλής. Αρ. Αποφ. 60

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                         Άνω Λιόσια 6-2-2019

                                                                                                  ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                                                                Αρ. Αποφ. 60

ΘΕΜΑ: Χορήγηση τρίωρης άδειας στο προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου για την συμμετοχή του στην εκδήλωση του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Φυλής.

Ο Δήμαρχος Φυλής, έχοντας υπ’ όψη:
1. τις διατάξεις του εδ. δ του άρθρου 58 του Ν.3852/2010
2. τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/06 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 94 του Ν.3852/2010
3. το υπ’ αριθ. πρωτ. 5/1-2-2019 έγγραφο Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Φυλής σχετικά με τον προγραμματισμό εκδήλωσης για τα μέλη του, καθώς και                    την υποβολή αιτήματος για ελαστική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου για την Παρασκευή 8-2-2019
4. το γεγονός ότι από την απουσία των εργαζομένων, προκειμένου να συμμετάσχουν στην εκδήλωση, δεν θα δημιουργηθούν λειτουργικά προβλήματα,                        εφόσον η υπηρεσία Πρωτοκόλλου θα παραμείνει ανοικτή και ο πολίτης θα μπορεί να απευθύνει οποιοδήποτε αίτημά του.

                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Χορηγούμε τρίωρη άδεια στο προσωπικό όλων των υπηρεσιών του Δήμου Φυλής για την Παρασκευή 8-2-2019 από ώρα 12:00 έως την λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν στη συμμετοχή τους στην εκδήλωση του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου Φυλής.
Εξαιρούνται οι υπηρεσίες Πρωτοκόλλου και Τμήματος Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου οι οποίες θα παραμείνουν ανοικτές με προσωπικό ασφαλείας.

Κοιν:
 Όλο το προσωπικό
 Ανάρτηση στην Ιστοσελίδα
 Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
 Σωματείο Εργαζομένων

                                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                                          ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ