«Διεύρυνση ωραρίου για την απογευματινή λειτουργία του Τμήματος ΚΕΠ ΄Ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής» Αριθ. Απόφασης 54

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                Ανω Λιόσια 1-2-2019
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ                                                                                                    Aριθ. Πρωτ. 3691

                                                                               ΑΠΟΦΑΣΗ
                                                              Αριθ. Απόφασης 54

ΘΕΜΑ : «Διεύρυνση ωραρίου για την απογευματινή λειτουργία του Τμήματος ΚΕΠ ΄Ανω Λιοσίων του Δήμου Φυλής»

Ο Δήμαρχος Φυλής έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ. ), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 58, παρ. 1 (δ) του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ ).
2. Την υπ’ αρ. πρωτ : ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1./22088/3-11-2011 περί «διευκρινίσεων για την εφαρμογή του νέου ωραρίου εργασίας».
3. Το γεγονός ότι το Τμήμα ΚΕΠ Άνω Λιοσίων αποτελεί νευραλγική υπηρεσία του Δήμου, με στόχο την διευκόλυνση των πολιτών για την συναλλαγή τους με τους φορείς του Δημοσίου.

                                                                             Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Διευρύνουμε το ωράριο λειτουργίας, καθιερώνουμε την απογευματινή λειτουργία του Τμήματος ΚΕΠ ΄Ανω Λιοσίων για την εξυπηρέτηση του πολίτη των δημοτικών ενοτήτων Άνω Λιοσίων, Ζεφυρίου και Φυλής, και καθορίζουμε το ωράριο λειτουργίας του ως εξής:
από 08:00 έως 20:00 για τις καθημερινές ημέρες και
από 8:00 έως 14:00 για την ημέρα του Σαββάτου.

                                                                                                                                      Ο Δήμαρχος

                                                                                                                        ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ