Διαγωνισμός για μίσθωση από τον Δήμο Φυλής οικοπέδων για δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: [email protected]

Ημ/νια : ……..12-01-2021…..
Αρ. Πρωτ. : ……. 425…….

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ», βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης 253/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ, ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ» μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .

Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και 02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ο Δήμος Φυλής στα πλαίσια της προσπάθειάς του για αποσυμφόρηση της Πολεοδομικής Ενότητας του Κέντρου της Δημοτικής Ενότητας Άνω Λιοσίων από σταθμευμένα οχήματα και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών, των καταστημάτων και των υπηρεσιών του Δήμου, ενδιαφέρεται για τη μίσθωση δύο οικοπέδων , με σκοπό τη χρήση τους ως υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων.

Τα οικόπεδα πρέπει να βρίσκονται στην Π.Ε του Κέντρου των Άνω Λιοσίων και να είναι επιφάνειας από 500-600 m2 περίπου το ένα και από 150-250 m2 το έτερο.

Τα ακίνητα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα σε επιβατικά οχήματα και η μορφολογία τους να τα καθιστά κατάλληλα για δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης οχημάτων. Επίσης θα πρέπει να είναι ελεύθερα κτισμάτων, εγκαταστάσεων και πυκνών δενδροστοιχιών.

Συγκεκριμένα οι υπό μίσθωση χώροι δύναται:

α) Να είναι ασκεπή αδόμητα οικόπεδα χωρίς διαμόρφωση και να παρέχεται η εξουσιοδότηση στο Δήμο να εκτελέσει τις απαιτούμενες εργασίες / διαμορφώσεις / κατασκευές ώστε να αδειοδοτηθούν (Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας από την Δ/νση Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτικά)

β) Να διαθέτουν Βεβαίωση Νόμιμης Λειτουργίας υπαίθριου σταθμού οχημάτων από την Δ/νση Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικ. 13929/929/11-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51- ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο Διαταγή ή (εναλλακτικά)

γ) Να πληρούν αποδεδειγμένα τις προϋποθέσεις και να έχουν εκτελεστεί όλα τα απαιτούμενα έργα σε αυτούς, με τις εγκρίσεις που προβλέπει η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο Εγκύκλιος Διαταγή, ώστε να βρίσκονται σε άμεση ετοιμότητα για υποβολή πλήρους φακέλου αδειοδότησης ως υπαίθριου σταθμού οχημάτων, από την Δ/νση Μεταφορών, κατά τα οριζόμενα στην οικ. 13929/929/11- 4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΚ51-ΕΞΝ) εφαρμοστική Εγκύκλιο.

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77 κα Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συνημμένα: