Διαγωνισμός για μίσθωση από τον Δήμο Φυλής ιδιωτικού ακινήτου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα
13341 Άνω Λιόσια
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210 2482233
FAX: 210 2486196
Email: [email protected]

Ημ/νια : ……..12-01-2021…..
Αρ. Πρωτ. : ……. 426…….

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ

Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει ότι:

Προκειμένου να προβεί σε φανερή Μειοδοτική προφορική και φανερή Δημοπρασία σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 270/81 Π.Δ και τον εν ισχύ Ν.3463/06 ΦΕΚ 114/Α΄/08.06..06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» και τον Ν. 3130/28-3-2003 ΦΕΚ Α 76 για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ», βάση της υπ’ αριθμ. Μελέτης 255/2020 της Τεχνικής Υπηρεσίας.

ΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι ημερών ( 20 ) από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και να υποβάλλουν ή να αποστείλουν αίτηση ενδιαφέροντος για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΥΛΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε ΦΥΛΗΣ» μαζί με φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που ζητούνται από την Διακήρυξη, στη Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου, υπ΄όψιν της Εκτιμητικής Επιτροπής, στην Δ/νση: Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Φυλής, Πλατεία Ηρώων 1 Άνω Λιόσια Τ.Κ 13341 .

Οι προσφορές ενδιαφέροντος γίνονται δεκτές μέχρι και 02/02/2021 ημέρα Τρίτη, εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

Ειδικότερα ενδιαφέρεται να μισθώσει ένα έτοιμο προς χρήση οίκημα με εμβαδόν περίπου 240-260 m2 , στη Δημοτική Ενότητα Φυλής του Δήμου Φυλής, για κάλυψη αναγκών των υπηρεσιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών της Δ.Ε Φυλής.

Οι ελάχιστες προδιαγραφές- ανάγκες που πρέπει να καλύπτει το προς μίσθωση κτίριο είναι:

  • Να βρίσκεται στην περιοχή της Δ.Ε Φυλής του Δήμου Φυλής, σε κεντρικό σημείο, επί της λεωφόρου Φυλής ή πλησίον αυτής, ώστε να έχει εύκολη προσβασιμότητα στο κοινό και να είναι συνολικής επιφάνειας περίπου 240-260m2.

  • Να διαθέτει οικοδομική άδεια, να είναι ισόγειο και να έχει χρήση ως κατάστημα.

  • Να διαθέτει ή να μπορεί να εγκατασταθεί σε αυτό κλιματισμός, ψύξη & θέρμανση, όπως επίσης και εξαερισμός.

  • Να διαθέτει δεύτερη έξοδο, η οποία θα χρησιμοποιείται ως έξοδος κινδύνου.

  • Να διαθέτει πρόσβαση ΑΜΕΑ.

Τo προς μίσθωση κτίριο θα πρέπει επίσης να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με το γενικό οικοδομικό κανονισμό, να διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο, ηλεκτρισμό και παροχή νερού με δικούς του ανεξάρτητους μετρητές, σύστημα πυρανίχνευσης και σύστημα πυρασφάλειας, να εξασφαλίζει επαρκή φυσικό φωτισμό και αερισμό, καθώς και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσιο, wc, αποθήκες κ.λπ.).

Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φυλής (Κωστή Παλαμά & Καρκαβίτσα), τηλ. 2131603476 – 77 κα Καπέλη και κα Σκανδάλη, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ..

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συμπληρωματικά: