ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάδειξη  αναδόχου  για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Άνω Λιόσια, 11-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. : 35522

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τηλ.: 2132042718                                                        

FAX: 2132042714                                                                   

e-mail :[email protected]

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την ανάδειξη  αναδόχου  για την

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»

Α.Μ.: 201/2019, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 74.398,02 € (59.998,40 €+ Φ.Π.Α.24% 14.399,62 €)

 

  Ο Δήμαρχος Φυλής διακηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σε συνάρτηση µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υπό προμήθεια είδους, για την ανάδειξη αναδόχου για την «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η αντικατάσταση χλοοτάπητα σε δημοτικά στάδια του Δήμου Φυλής. Συγκεκριμένα ο Δήμος θα προμηθευτεί νέο συνθετικό τάπητα, το οποίο σκοπό έχει να αναβαθμίσει και να δημιουργήσει  έναν ασφαλή και σύγχρονο αγωνιστικό χώρο.

Η προμήθεια κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : Τεχνητός χορτοτάπητας «39293400-6».

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 74.398,02 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.998,40 €,  ΦΠΑ : 14.399,62 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, αρχόμενης από την υπογραφή της σύμβασης. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 35-6262.00004 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Φυλής

 O διαγωνισμός θα  διεξαχθεί  στο  Δημοτικό  κτήριο  που  βρίσκεται  επί  της  Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια, 13341 την Τετάρτη ημέρα 25-09-2019 και από ώρα 10:00 έως 11:00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης των προσφορών).

Εφόσον οι προσφορές θα κατατεθούν μέχρι και την προηγούμενη ημέρα της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, υποβάλλονται στην έδρα του Δήμου Φυλής που βρίσκεται  επί της  Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ 13341 και συγκεκριμένα στο    γραφείο  πρωτοκόλλου  απ’ όπου  θα   λάβουν     τον  σχετικό αριθμό επί αποδείξει. Στην περίπτωση αυτή αποστέλλονται με οποιονδήποτε τρόπο (ταχυδρομείο, courier, με φυσική παρουσία, δια εκπροσώπου κτλ.). Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις στην άφιξη των φακέλων, που αποστέλλονται κατ’ αυτόν τον τρόπο. Φάκελοι που δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω δεν γίνονται δεκτοί.

Οι προσφορές που θα περιέλθουν στον Δήμο κατ’ αυτόν τον τρόπο, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται υπηρεσιακά στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της καταληκτικής προθεσμίας.

Οι προσφορές που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, υποβάλλονται, ενώπιον του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, ήτοι στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού στο Δημοτικό κτήριο που βρίσκεται επί της  Πλατείας Ηρώων, Άνω Λιόσια, Τ.Κ 13341, κατά τα οριζόμενα  στην  παράγραφο  3.1.1  της    διακήρυξης, ενώ πρώτα έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα με βάση τα ανωτέρω, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των χιλίων εκατό ενενήντα εννέα ευρώ και εννενήντα επτά λεπτών (1.199,97 €).

Προσφορές θα υποβληθούν σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη.

Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Φυλής, Διεύθυνση Πλατεία Ηρώων, Τ.Κ 13341, Τηλ. 213 2042716, Fax. 213 2042714 Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής http://www.fyli.gr.

Η περίληψη της Διακήρυξης, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  και ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.fyli.gr, δημοσιεύεται επίσης στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016.

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα του διαγωνισμού, αρχικού και τυχόν επαναληπτικού, που προβλέπονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Συμπληρωματικά: