ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP) ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                  Άνω Λιόσια, 07-08-2019

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ. : 32054

ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ

Τηλ.: 2132042718                                                        

FAX: 2132042714                                                                   

e-mail :dperiouspromhth@fyli.gr

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΜΕ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (SCRAP)

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 (ΑΔΑ: ΨΜΙ0ΩΗΤ-Χ87)

 

Ο Δήμαρχος Φυλής

  1. Προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την απομάκρυνση με εκποίηση άχρηστων υλικών (SCRAP) από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοταξίου του Δήμου Φυλής, η πλειοδότρια εταιρεία θα περισυλλέξει με δικά της μέσα (γερανό φορτηγό) και προσωπικό το υπάρχον SCRAP για περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση και τελική διάθεση. Το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, στην επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση του SCRAP.
  1. Η δημοπρασία είναι φανερή, πλειοδοτική και προφορική και θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ενώπιον της Αρμόδιας Επιτροπής Δημοπρασιών του Δήμου Φυλής που έχει συγκροτηθεί με την 370/2019 απόφαση Δ.Σ. Φυλής στις 26/08/2019, ηµέρα Δευτέρα µε ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 11:00 και λήξης την 11:30 π.µ..
  1. Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται ως εξής: Άχρηστα μεταλλικά υλικά (SCRAP) 180,00€ /τόνος. Προσφορές μικρότερες του παραπάνω ποσού δεν θα γίνουν αποδεκτές από την Επιτροπή Διενέργειας της Δημοπρασίας.
  1. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οι εταιρείες ανακύκλωσης και εμπορίας μετάλλων.
  1. Πληροφορίες και έντυπα για την παραπάνω δημοπρασία μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την Δ/νση Περιουσίας & Προμηθειών του Δήμου Φυλής (Πλατεία Ηρώων, Άνω Λιόσια), τηλ. 2132042718 κα Δαμιανίδου, ώρες 09:00 π.μ. έως 13:30 μ.μ.. Επίσης, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης της δημοπρασίας μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι και από την ιστοσελίδα του Δήμου Φυλής www.fyli.gr .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠ. ΠΑΠΠΟΥΣ

Συμπληρωματικά: