ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 14-8-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚO 24ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 24Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 14-8-2018

        Άνω Λιόσια σήμερα την 16η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Πέμπτη ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 14-8-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

263

Αποδοχή χρηματοδότησης ύψους
3.607.570,44 € από την ένταξη του Δήμου στο Πρόγραμμα
«Φιλόδημος Ι», Πρόσκληση Ι, στον άξονα προτεραιότητας
«Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο
: «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος
βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των
απωλειών πόσιμου νερού του Δήμου Φυλής

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

27427/16-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Λάγιου Ευτέρπη……………..