ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 3-8-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚO 23ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 23Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 3-8-2018

          Άνω Λιόσια σήμερα την 6η του μήνα Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 3-8-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

252


Έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε άπορους
δημότες μας.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26841/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

253

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φυλής
στην 5η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Athens
International Tourism
Expo 7-9/12/2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26842/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

254

Λήψη απόφασης για επίλυση ή μη με
εξώδικο συμβιβασμό της διαφοράς μεταξύ του Δήμου Φυλής και των
ΑΝΤΩΝΙΟΥ συζ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΚΑΡΑΤΖΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της
ΕΛΕΝΗΣ και ΚΑΡΑΤΖΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και της ΕΛΕΝΗΣ, μετά
από άσκηση αγωγής, δυνάμει της αρ. 240/18 απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26843/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

255

Λήψη απόφασης περί εξώδικου
συμβιβασμού – καθορισμού τιμής μονάδος, για αποζημίωση λόγω
ρυμοτομίας εδαφικών εκτάσεων ιδιοκτησίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΛΑΧΟΥ, στη
Δημοτική Ενότητα Άνω Λιοσίων, δυνάμει της αρ. 209/18 απόφασης Ο.Ε.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26845/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

256

Έγκριση της με αρ. 213/2018 μελέτης με
τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26846/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

257

Έγκριση της με αρ. 214/2018 μελέτης με
τίτλο : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26847/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

258

Έγκριση της με αρ. 207/2018 μελέτης με
τίτλο : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26848/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

259

Επικύρωση της αρ. 72/2018 απόφασης για
την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού,
Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής για την ετήσια χρήση
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2015.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26850/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

260

Επικύρωση της αρ. 73/2018 απόφασης για
την έγκριση οικονομικών καταστάσεων (Απολογισμού, Ισολογισμού,
Αποτελεσμάτων χρήσεως, προσαρτήματος Ισολογισμού) του Ν.Π.Δ.Δ. «Α΄
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΛΗΣ» του Δήμου Φυλής για την ετήσια χρήση
που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2016.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

26851/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

261

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης του
Δήμου Φυλής για την συμμετοχή στην Κοινοπραξία «Η Ευρώπη των
Ευκαιριών», στα πλαίσια των Open
Days Octobe
2018.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26853/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

262

Καθορισμός αμοιβής στον δικηγόρο
Αθηνών κ. Πολίτη Γεώργιο για υπόθεση που του ανατέθηκε με την αρ.
232/18 απόφαση Ο.Ε.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

26854/6-8-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα ……………..