ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 28-9-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚO 29o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 29Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 28-9-2018

           Άνω Λιόσια σήμερα την 1η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 28-9-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

295

Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής
Εργασιών & Υπηρεσιών (Ν.4412/2016).

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

33719/1-10-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

296

Επικαιροποίηση των αρ. 408/23-11-2017
& 453/11-12-2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς
την διαγραφή χρεών από βεβαιωτικούς καταλόγους σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 174 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄ του Ν. 3463/2006.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

33721/1-10-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

297

6η Τροποποίηση Τεχνικού
Προγράμματος έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

33722/1-10-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

298

Έγκριση υποβολής αιτήματος
χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 16.36.2.Π7 του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ στον
Άξονα Προτεραιότητας 16. «ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ»,
που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο :
«Ενίσχυση/υποστήριξη εμπλεκόμενων στα έργα του τομέα
περιβάλλοντος στην άσκηση του έργου τους» της πράξης με
τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακής βάσης δεδομένων των γεωχωρικών
στοιχείων του δικτύου Ύδρευσης του Δήμου Φυλής».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

33723/1-10-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

299

Συμμετοχή του υπεραθλητή κολύμβησης
ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ στον κολυμβητικό διάπλου
ΡΟΔΟΥ-ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33725/1-10-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

300

Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωτικού
δανείου αναχρηματοδότησης των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου
Φυλής Ν. Αττικής με το Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 1 & 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014, όπως
συμπληρώθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4445/2016 και
ισχύει.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

33726/1-10-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..