ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 21-9-2018 – ΠΡΑΚΤΙΚO 28o

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚO 28Ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Δ.Σ. 21-9-2018

         Άνω Λιόσια σήμερα την 24η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα ο πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη της απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που ελήφθη κατά την 21-9-2018 συνεδρίασή του.

ΑΡ.ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

283

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού
τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,
σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018,
Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και
Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’ /24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ’αριθμ. 44173/24-8-2018) και ισχύει.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31588/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

284

Αποδοχή ενός (1) οχήματος από
Διεύθυνση Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Δ.Δ.Δ.Υ.) (Μαγουλέζα) στο
Δήμο Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

31590/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

285

Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιας
δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΑΜΟΥΛΗΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» για υπόθεση που της ανατέθηκε με την αρ.
224/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31591/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

286

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Φυλής
στον διεθνή οργανισμό Αθλητισμού για όλους TAFISA.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31592/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

287

Γ΄ Κατανομή έτους 2018 ποσού
108.726,66 ευρώ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων του Δήμου Φυλής.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

31593/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

288

Έκτακτη επιχορήγηση ποσού 150.918,16
ευρώ της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από
το Δήμο Φυλής, για την κάλυψη πάγιων και τρεχουσών λειτουργικών
αναγκών συντήρησης και προμήθειας υλικών, συσκευών και λοιπών
μέσων κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

31595/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

289

Επικύρωση της αρ. 109/18 απόφαση του
ν.π.δ.δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «ΠΑΡΝΗΘΑ» περί
έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του
ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31596/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

290

Επικύρωση της αρ. 110/18 απόφασης του
ν.π.δ.δ. «Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
Ζεφυρίου» περί έγκρισης της 3ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ. οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΚΑΤΑ
ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

31597/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

291

Επικύρωση της αρ. 75/18 απόφασης του
ν.π.δ.δ. «Α΄ Παιδικός Σταθμός Φυλής» περί έγκρισης της
2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του ν.π.δ.δ.
οικονομικού έτους 2018.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
ΟΜΟΦΩΝΑ

31599/24-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

292

Συμμετοχή αθλητών στο Διεθνές Τουρνουά
Ελληνορωμαϊκής Πάλης EUROLEAGUE FOR
SCHOOLBOYS στην Αρχαία Ολυμπία στις
22-23/9/2018.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

31132/21-9-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

293


Συμμετοχή
του Δήμου Φυλής ενόψει της 2
ης
συνάντησης του Εθνικού Δικτύου Συντονισμού για το ΤΕΒΑ/FEAD, την
Πέμπτη 27 και Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στο Ηράκλειο Κρήτης ως
LEADER της κοινοπραξίας Δυτ. Αττικής του ευρωπαϊκού προγράμματος
ΤΕΒΑ και έγκριση μετακίνησης και της δαπάνης συνολικού ποσού
3.060,00 ευρώ.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ
ΩΣ ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32612/26-10-98

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

294

Μετάβαση δύο υπαλλήλων του Γραφείου
Δημάρχου στη Θεσσαλονίκη λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΩΣ
ΕΚΤΑΚΤΟ & ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

32613/26-10-18

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Βασιλοπούλου Αικατερίνη……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..