ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 11-1-2019 – ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ο.Ε. 11-1-2019

    Άνω Λιόσια σήμερα την 11η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2019, ημέρα Παρασκευή πιο κάτω υπογεγραμμένος Καματερός Δημήτριος, υπάλληλος του Δήμου Φυλής, δημοσίευσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 113 και 284 του Ν. 3463/06, στο προορισμένο μέρος του Δημοτικού Καταστήματος, ενώπιον δύο μαρτύρων, πίνακα με περίληψη των αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής, που ελήφθησαν κατά την από 11-1-2019 συνεδρίασή της.

ΑΡ.

ΑΠ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΡ.
ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΥΓΕΙΑ

1

Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί π
αροχής πληρεξουσιότητας στo
δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΙΤΗ για
την παράστασή του ενώπιον του Εφετείου Αθηνών κατά τη συζήτηση της
αίτησης του Δήμου, περί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος
αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων των Ελευθερίου Γεώργα κ.λ.π,, κατά
τη δικάσιμο της 8-1-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,
δυνάμει της υπ’ αριθ.1/2019 απόφασής του.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

693/11-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

2


Επικύρωση
ενεργειών Δημάρχου περί π
αροχής πληρεξουσιότητας στo
δικηγόρο Αθηνών κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΟΛΙΤΗ για την
κατάθεση αίτησης στο Μονομελές Εφετείο Αθηνών, για καθορισμό
προσωρινής τιμής μονάδος αποζημίωσης εδαφικών εκτάσεων του
Δημητρίου Βλάχου, κατά τη δικάσιμο της 8-1-2019 και σε κάθε μετ’
αναβολή δικάσιμο, δυνάμει της υπ’ αριθ.2/2019 απόφασής του

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

694/11-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

3

Παροχή
πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών, κα ΒΕΡΟΥΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, για τη
νομική εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, στη συζήτηση της αγωγής (Τακτική Διαδικασία) της εταιρείας
«ΑΦΟΙ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Φυλής, στη
δικάσιμο της 17-1-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

695/11-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

4

Παροχή
πληρεξουσιότητας στη δικηγόρο Αθηνών κα ΠΙΣΣΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ για τη
νομική εκπροσώπηση του Δήμου, προκειμένου να παρασταθεί ενώπιον
του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στη συζήτηση της
αγωγής του Δήμου Φυλής κατά του ΕΔΣΝΑ & του Ελληνικού Δημοσίου
κατά τη δικάσιμο της 15-1-2019 και σε κάθε μετ’ αναβολή
δικάσιμο

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

696/11-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

5

Επικύρωση
ή μη του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη
Προσωρινού Αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. Κ235Α, ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ»
 Α.Μ.:
90α/2018,
προϋπολογισμού
μελέτης
2.400.017,59 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ

697/11-1-19

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΣΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αφού έγινε η ανάρτηση, το παρόν αποδεικτικό υπογράφεται.
Ο ενεργήσας τη δημοσίευση

 

Οι μάρτυρες
1. Κοντούλα Ευθυμία……………
2. Γιώργα Ανδριάνα……………..